Informacja dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu świeckiego

8902

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 20 września 2017 roku rozpoczną się konsultacje dotyczące Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu, na stronie internetowej Powiatu Świeckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „AKTUALNOŚCI” na okres od 20 września do 3 października 2017 roku

Zgodnie z Uchwałą propozycje i sugestie dotyczące Programu będzie można składać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres poczty elektronicznej obywatelski@csw.pl  w terminie do 3 października 2017 r.