Obwieszczenie z dnia 24.08.2017 r.

7677

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Świecki stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7 ,art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t. ze zm.) w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obręb Brzeziny, gm. Osie, zapisana w Karta 78 –  właściciel Adolf i Rozalia małżonkowie Grabowscy,  która zgodnie z decyzją nr 9/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo , polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej o długości ok. 4,5 km”, gmina Osie województwo kujawsko-pomorskie.; z dnia 16 grudnia 2016r.,  stała się własnością Powiatu Świeckiego.

Niniejszą decyzją organ ustalił odszkodowanie na rzecz osób, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, jednocześnie zobowiązał Zarząd Powiatu Świeckiego do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat .

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami  przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

W myśl art. 118a ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Świeciu, stronie Powiatu Świeckiego – www.csw.pl, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa Powiatowego na parterze budynku oraz w Urzędzie Gminy Osie, BIP Gminy Osie i stronie www.osie.pl.