Manewry ratownicze

13533

Już w sobotę! 27 maja br. odbędą się manewry ratownicze dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego.

Manewry są finansowane przez Starostę Świeckiego, a za ich organizację odpowiadają  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego i przede wszystkim Komenda Powiatowa PSP w Świeciu i Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie.

Cel główny: doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu taktyki zwalczania pożarów oraz technik i procedur z innych dziedzin ratownictwa mających zastosowanie podczas działań ratowniczo- gaśniczych.

Cele szczegółowe:

 1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie taktyki zwalczania pożarów wewnętrznych.
 2. Doskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania i ewakuowania osób w budynkach i pomieszczeniach objętych pożarami.
 3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów dostarczania wody do miejsca pożaru.
 4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie gaszenia pożarów w statkach powietrznych – śmigłowcach.
 5. Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania podczas aktów terroru z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, broni i amunicji.
 6. Doskonalenie technik i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 7. Doskonalenie umiejętności w zakresie zwalczania pożarów pojazdów drogowych
 8. Doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego w zakresie zabezpieczania i usuwania wycieków olejowych powstałych podczas pożarów pojazdów mechanicznych.
 9. Ujednolicenie podstawowych technik ratowniczych w jednostkach współpracujących w rejonie chronionym.
 10. Integracja w czasie działań jednostek KSRG oraz podmiotów współpracujących z systemem w rejonie chronionym.
 11. Doskonalenie umiejętności z zakresu terenoznawstwa.

Łącznie w manewrach weźmie udział 28 ekip. Szacowana ilość uczestników bez kadry, zabezpieczenia i pozorantów to około 130 osób, natomiast z kadrą instruktorską, pozorantami, obserwatorami i zabezpieczeniem to około 200 osób. Przyjęcie sił i środków, wydanie map, planów, zadań i instruktarz odbędą się w Grupie na rampie kolejowej w pobliżu stacji PKP 27 maja 2017 o godzinie 9:00. Zakończenie ćwiczeń w Nadleśnictwie Dąbrowa 27 maja 2017 godzina 16:00.

Fotorelacja niezwłocznie po zakończeniu manewrów.