Zabytki Powiatu Świeckiego

6603

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu zaprasza uczniów

 • klas IV – VI
 • gimnazjów

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Zabytki Powiatu Świeckiego”.

Prace należy dostarczać do:
3 czerwca 2017 roku do siedziby organizatora:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu
ul. Sądowa 5, tel. 52/ 33 11 967

Każda praca musi być podpisana:
Imię i nazwisko, kategoria wiekowa (klasa), adres szkoły, telefon.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.bpswiecie.pl

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego pt. „ZABYTKI POWIATU ŚWIECKIEGO”

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu
 2. Celami konkursu są:

– Zachęcanie dzieci do poznawania zabytków znajdującej się na terenie powiatu świeckiego, kształtowanie wrażliwości na piękno architektury i sztuki

– Pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o historii i zabytkach Powiatu Świeckiego

– Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci i młodzieży

– Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży

– Inspirowanie do doskonalenia umiejętności artystycznych w różnych technikach plastycznych

II Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych oraz uczniów Gimnazjów z powiatu świeckiego
 2. Prace uczestników oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz uczniów Gimnazjów
 3. Technika wykonania pracy dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone itp.)
 4. Format prac: dowolny
 5. Kryteria oceny będą obejmowały:

– nawiązanie do tematu pracy

– pomysłowość

– estetykę wykonania

– wyraz artystyczny

– samodzielność

– kompozycję

 1. Praca musi być indywidualna i nigdzie wcześniej niepublikowana oraz nieprzedstawiana na innych konkursach
 2. Każda praca musi być opisana na odwrocie według schematu:

imię i nazwisko, kategoria wiekowa (klasa), tytuł pracy, kontakt telefoniczny (do autora/rodzica lub szkoły), adres zamieszkania, adres szkoły

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu
 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Podanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich opublikowanie
 3. Ostateczny termin dostarczenia prac: 3 czerwca 2017 roku. Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Decyduje data wpłynięcia prac do organizatora
 4. Prace można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu ul. Sądowa 5, 86 – 100 Świecie
 5. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich do prac na rzecz organizatora konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób

III Zasady przyznawania nagród

 1. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja
 2. Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej
 3. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę)
 4. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy
 5. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień
 6. Postanowienia komisji są ostateczne i nieodwołalne
 7. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie/listownie lub e-mailowo i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 czerwca 2017 roku podczas uroczystego zakończenia konkursu w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu przy ul. Sądowej 5 oraz opublikowane na stronie internetowej biblioteki: www.bpswiecie.pl
 9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora

IV Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu
 2. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie placówki: www.bpswiecie.pl oraz w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu
 3. Dodatkowych informacji o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 52 33 11 – 967
 4. Odbiór nagród

1 Nagrody konkursowe można będzie odebrać do dnia 23 czerwiec 2017 roku w budynku organizatora

2 Nagrody nieodebrane przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane