Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

7312

Mając na uwadze realizację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniu 15.02. 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy:

  1. Kujawsko – Pomorskim Inspektorem Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  2. Komendantem Powiatowym Policji w Świeciu

a

właścicielami Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie Powiatu Świeckiego, wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów prowadzonego przez Starostę Świeckiego, przy udziale Starosty Świeckiego jako organu sprawującego nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów, w sprawie bezpłatnego udostępniania miejsca do sprawdzania stanu technicznego pojazdów kontrolowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Policję.

W/w porozumienie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienia równej i uczciwej konkurencji w transporcie drogowym na terenie obszaru Powiatu Świeckiego.