W jaki sposób możliwe jest uwzględnienie kolejnych projektów na Liście podstawowej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu Świeckiego?

13213

O kształcie List podstawowych decyduje Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, w skład którego wchodzi Starosta, Wójtowie/ Burmistrzowie Gmin oraz przedstawiciel Marszałka Województwa. Przygotowanie /opracowanie listy projektów, jej aktualizacja należy do kompetencji Zarządu Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, w skład którego wchodzi Wicestarosta Świecki oraz dwóch wójtów i dwóch burmistrzów gmin powiatu świeckiego.

Możliwość dodania nowej propozycji projektowej uzależniona jest od tego, czy w danym Priorytecie Inwestycyjnym (PI) ORSG dysponuje wolnymi środkami finansowymi. W większości PI alokacja środków, jaką do poszczególnych Priorytetów dla powiatu świeckiego przypisał Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, została wykorzystana a listy z wykazami projektów zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W chwili obecnej do Strategii ORSG Powiatu Świeckiego możliwe jest wpisanie tylko projektów dot. działań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych (PI) :

  • PI 8iv – Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę;
  • PI 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie;
  • PI 9iv – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;
  • PI 10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Wnioskodawca, który chce umieścić swój projekt w Strategii ORSG Powiatu Świeckiego winien złożyć do Starostwa Powiatowego w Świeciu swoją propozycję na formularzu fiszki projektowej. Następnie fiszka zostanie poddana ocenie czy projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach polityki terytorialnej, czy są wolne środki finansowe aby umieścić projekt na Liście podstawowej. Jeżeli alokacja w danym PI jest wyczerpana, rekomenduje się umieszczenie projektu na Liście rezerwowej.

Strategia ORSG Powiatu Świeckiego nie wyznacza terminów na  rozpatrzenie wniosków o wpisanie nowych projektów. Wnioski  rozpatrywane i oceniane są bez zbędnej zwłoki, w terminach wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.