V posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

13164

W dniu 16 września 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się V posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. W posiedzeniu udział wzięli Starosta oraz Wicestarosta Świecki, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Świeckiego oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Przedmiotem obrad V posiedzenia Komitetu było omówienie przesłanych przez Urząd marszałkowski w Toruniu uwag do treści dokumentu oraz do propozycji projektowych złożonych w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych. Ponadto omówiono realizację polityki terytorialnej w Powiecie Świeckim w kontekście ogłaszanych konkursów dedykowanych polityce terytorialnej. Efektem końcowym prac Komitetu Sterującego było zatwierdzenie kolejnej wersji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.