Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego Borów Tucholskich. Etap I przebudowa dróg powiatowych 1203C i 1211C wraz z odbudową

13373
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Powiat Świecki złożył dnia 27 marca 2009 r. w Departamencie Wdrażania RPO WK-P wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego Borów Tucholskich. Etap I przebudowa dróg powiatowych 1203C i 1211C wraz z odbudową mostu i budową ścieżki rowerowej” na łączną kwotę 12 463 100,86zł.
Projekt obejmuje przebudowę dróg powiatowych 1211 C i 1203 C na odcinku Osie – Tleń na długości 6,463 km oraz remont mostu nad rzeką Wda o długości 75,92 m ( który został wykonany już w 2008 roku) i budowę ścieżki rowerowej.

Celem w/w projektu jest poprawa stanu technicznego dróg powiatowych 1211C i 1203C Osie – Tleń, przystosowanie drogi do zwiększonego ruchu samochodów, który wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa na drodze, poprawę atrakcyjności powiatu, na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z którym podpisano 16 lipca 2009 roku umowę. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na wrzesień 2009 roku a zakończenie na lipiec 2010 roku.
Całkowita wartość inwestycji po przetargu: 11 054 001,66 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 527 000,82 zł
W dniu 19 października 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Toruniu podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn.„Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tleń-Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego Borów Tucholskich. Etap I – przebudowa dróg powiatowych 1211C i 1203C Osie-Tleń wraz z odbudową mostu oraz budową ścieżki rowerowej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Z ramienia Powiatu Świeckiego umowę podpisali: Marzena Kempińska – Starosta Świecki, Barbara Studzińska – Wicestarosta i Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świeciu zakończyło prace w dniu 31 lipca 2010 r.

Całkowity koszt inwestycji: 11 043 460,90 zł
Dofinansowanie z EFRR w wysokości (50%): 5 521 730,41 zł
Wkład własny Powiatu Świeckiego: 5 521 730,49 zł

Dnia 10 sierpnia 2010 roku w miejscowości Osie odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie przedmiotowej inwestycji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Gminy Osie, Starostwa Powiatowego oraz firmy realizującej przebudowę drogi.