Strona główna Dla mieszkańca Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

UWAGA!!!!

 od dnia 24 stycznia 2022 roku r. do 25 lutego 2022 roku lub odwołania, na terenie Powiatu Świeckiego, zostaje zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon i e-mail).

Na poradę można zarejestrować się telefonicznie: 52 56 83 333, mailowo: pomocprawna@csw.pl  lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/%C5%9Bwiecki

nieodpłatna pomoc prawna baner

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Jak się zarejestrować?

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić w następujący sposób:

telefonicznie pod nr tel.
+48 52 56 83 333

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub  izolacji mogą ją otrzymać  drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail). Na adres pomocprawna@csw.pl  należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Informacje szczegółowe pod numerem telefonu 52 56 83 333.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość poniżej.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
 2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Co obejmuje?

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Jeżewo, Lniano, Osie, Drzycim. Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych punktów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 1. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Lokalizacje punktów prawnych na terenie Powiatu Świeckiego:

 1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – NPO
 • Jeżewo, ul. Główna 10, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – salka konferencyjna
  Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
  Wtorek: 12:00 – 16:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Lniano, ul. Wyzwolenia 9,
  Środa: 08:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11
  Czwartek: 8:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Drzycim, ul. Młyńska 10
  Piątek: 8:00 – 12:00 – doradca obywatelski
2. Punkty nieodpłatnych porad prawnych – NPP
 • Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, pokój nr 13
  Poniedziałek: 10:00 – 14:00 – radca prawny
 • Pruszcz, ul. Sportowa 1
  Wtorek: 9:00 – 13:00 – radca prawny
  Czwartek: 13:00 – 17:00 – radca prawny
 • Bukowiec, ul. Dworcowa 7
  Środa: 10:00 – 14:00 – radca prawny
  Piątek: 13:00 – 17:00 – mgr prawa
 • Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2
  Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – adwokat
  Środa 9:00 – 13:00 – radca prawny
 • Nowe, Plac Św. Rocha 5, Powiatowy Urząd Pracy
  Wtorek: 14:00 – 18:00 – adwokat
  Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
 • Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11
  Piątek: 14:00 – 18:00 – adwokat
 • Świecie, ul. Wojska Polskiego 173
  Poniedziałek: 08:00 – 12:00 – adwokat
  Wtorek: 14:00 – 18:00 – adwokat
  Środa: 08:00 – 12:00 – radca prawny
  Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
  Piątek: 8:00 – 12:00 – radca prawny

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Załączniki