Strona główna Dla mieszkańca Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

nieodpłatna pomoc prawna baner

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Jak się zarejestrować?

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić w następujący sposób:

telefonicznie pod nr tel.
+48 52 56 83 333

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub  izolacji mogą ją otrzymać  drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail). Na adres pomocprawna@csw.pl  należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Informacje szczegółowe pod numerem telefonu 52 56 83 333.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość poniżej.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
 2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Co obejmuje?

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Jeżewo, Lniano, Osie, Drzycim. Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych punktów.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Zasady korzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zwana dalej beneficjentem pomocy, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wzór oświadczenia uprawnionego

Pomoc udzielana beneficjentowi pomocy, prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, który w ciągu ostatniego roku nie zatrudniał innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Beneficjent pomocy ubiegający się o pomoc de minimis, przedstawia przed jej udzieleniem:

 1. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 2. informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.), t.j. informacje dotyczące  dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Wzór oświadczenia beneficjenta pomocy de minimis

Ww. dokumenty należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przed jej udzieleniem.

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708) do czasu przekazania przez beneficjenta pomocy zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa wyżej, pomoc nie może być udzielona.

Złożone dokumenty osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przekazuje Staroście w celu ich zweryfikowania oraz podjęcia decyzji o spełnieniu przez przedsiębiorcę przesłanek do udzielenia takiej pomocy.

Obowiązek zwrotu pomocy

Jeśli zasady prawa pomocy publicznej zostaną naruszone poprzez wadliwe przyznanie tej pomocy (przykładowo ze względu na błędną ocenę spełnienia przesłanek warunkujących jej przyznanie) lub niewłaściwe wykorzystanie pomocy publicznej przez beneficjenta, Komisja Europejska z własnej inicjatywy lub na skutek skargi podmiotu prywatnego (może wszcząć odpowiednie procedury weryfikacyjne, a podmiot udzielający pomocy może zostać zobowiązany do odzyskania udzielonej pomocy wraz z odsetkami.

Nienależna pomoc publiczna podlega zwrotowi przez beneficjenta pomocy w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie korzystającej z pomocy wezwania do zwrotu środków.

Do czasu wykonania przez beneficjenta pomocy obowiązku zwrotu pomocy żadna pomoc publiczna nie może zostać jej udzielona, a w przypadku jej wcześniejszego udzielenia – wypłacona.

Przymusowe ściągnięcie kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy wraz z odsetkami następuje, odpowiednio, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w trybie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Monitorowanie pomocy:

Pomoc de minimis udzielana beneficjentowi pomocy jest monitorowana. Monitorowanie obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Organem monitorującym pomoc publiczną jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnictwa.

Upublicznienie pomocy:

Dane beneficjenta pomocy obejmują: numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy, udostępnia się na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Po udzieleniu pomocy, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, działając z upoważnienia Starosty, wydaje beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Wzór zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc  jest pomocą de minimis.

Publikacje:

Lokalizacje punktów prawnych na terenie Powiatu Świeckiego:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – NPO

 • Jeżewo, ul. Główna 10, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – salka konferencyjna
  Poniedziałek: 7:00–11:00 – radca prawny/doradca obywatelski
  Wtorek: 12:00–16:00 – radca prawny/doradca obywatelski
 • Lniano, ul. Wyzwolenia 9,
  Środa: 08:00–12:00 – adwokat/doradca obywatelski
 • Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11
  Czwartek: 8:00–12:00 – adwokat/doradca obywatelski
 • Drzycim, ul. Młyńska 10
  Piątek: 8:00–12:00 – radca prawny/doradca obywatelski

Punkty nieodpłatnych porad prawnych – NPP

 • Świekatowo, ul. Dworcowa 3,
  Poniedziałek: 11:30–15:30 – radca prawny
 • Pruszcz, ul. Sportowa 1
  Wtorek: 9:00–13:00 – adwokat
  Czwartek: 13:00–17:00 – adwokat
 • Bukowiec, ul. Dworcowa 7
  Środa: 10:00–14:00 – radca prawny
  Piątek: 13:00–17:00 – radca prawny
 • Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2
  Środa: 9:00–13:00 – radca prawny
 • Nowe, Plac Św. Rocha 5, Powiatowy Urząd Pracy
  Środa: 14:00–18:00 – radca prawny
  Czwartek: 14:00–18:00 – radca prawny
 • Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11
  Poniedziałek: 13:00–17:00 – radca prawny
 • Świecie, ul. Wojska Polskiego 173
  Poniedziałek: 08:00–12:00 – adwokat/mediator
  Wtorek: 14:00–18:00 – adwokat
  Środa: 08:00–12:00 – radca prawny
  Czwartek: 14:00–18:00 – radca prawny
  Piątek: 8:00–12:00 – radca prawny

Załączniki