Strona główna Dla mieszkańca Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

UWAGA!!!!

Od dnia 19 października 2020 r.  do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świeckiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość.

nieodpłatna pomoc prawna baner

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail).

Na adres pomocprawna@csw.pl  należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Informacje szczegółowe pod numerem telefonu 52 56 83 333 lub 52 56 83 185.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość poniżej.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Jak się zarejestrować?

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić w następujący sposób:

telefonicznie pod nr tel.
+48 52 56 83 333

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
 2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej prowadzenia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Polega na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Jeżewo, Lniano, Osie, Drzycim, Bukowiec. Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych punktów.

Uwaga!

Zmiana miejsca i godzin funkcjonowania punktu NPP w Nowem.

 • Nowe, Plac Św. Rocha 5, Powiatowy Urząd Pracy (NPP)
  Wtorek: 13:00 – 17:00 – adwokat/radca prawny
  Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny

Lokalizacje punktów prawnych na terenie Powiatu Świeckiego:

 • Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – NPO)
  Czwartek: 8:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Drzycim, ul.Młyńska 10 (NPO)
  Piątek: 8:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Lniano, ul. Wyzwolenia 9, (NPO)
  Środa: 08:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, pokój nr 13 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – NPP)
  Poniedziałek: 10:00 – 14:00 – radca prawny
 • Bukowiec, ul. Dworcowa 7 (NPP)
  Środa: 10:00 – 14:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
  Piątek: 13:00 – 17:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Pruszcz, ul. Sportowa 1 (NPP)
  Wtorek: 9:00 – 13:00 – radca prawny
  Czwartek: 13:00 – 17:00 – radca prawny
 • Nowe, Plac Św. Rocha 5, Powiatowy Urząd Pracy (NPP)
  Wtorek: 13:00 – 17:00 – adwokat/radca prawny
  Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
 • Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2 (NPP)
  Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – adwokat
  Środa 9:00 – 13:00 – radca prawny
 • Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11 (NPP)
  Piątek: 10:00 – 14:00 – adwokat
 • Jeżewo, ul. Świecka 12, pokój nr 21 (NPO)
  Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – mgr prawa
  Wtorek: 10:00 – 14:00 – mgr prawa
 • Świecie, ul. Wojska Polskiego 173 (NPP)
  Poniedziałek: 08:00 – 12:00 – adwokat
  Wtorek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
  Środa: 8:00 – 12:00 – adwokat
  Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
  Piątek: 8:00 – 12:00 – radca prawny

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2030), w każdej z gmin działają punkty  nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Porad w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzą doradcy, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz ukończone szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Starosta prowadzi listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:
poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Lista do pobrania tutaj

Załączniki