Strona główna Dla mieszkańca Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od dnia 8 czerwca 2020 r.  wznawiamy na terenie Powiatu Świeckiego stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

nieodpłatna pomoc prawna baner

Osoby, które są w kwarantannie  mogą uzyskać pomoc prawną wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon oraz mail).

Na adres pomocprawna@csw.pl  należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Informacje szczegółowe pod numerem telefonu 52 56 83 333 lub 52 56 83 185.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość poniżej.

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu.

Jak się zarejestrować?

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić w następujący sposób:

telefonicznie pod nr tel.
+48 52 56 83 333

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
 2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej prowadzenia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Polega na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Jeżewo, Lniano, Osie, Drzycim, Bukowiec. Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych punktów.

Uwaga! Zmiana miejsca i godzin funkcjonowania punktu NPP w Nowem.

 • Nowe, Plac Św. Rocha 5, Powiatowy Urząd Pracy (NPP)
  Wtorek: 13:00 – 17:00 – adwokat/radca prawny
  Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny

Lokalizacje punktów prawnych na terenie Powiatu Świeckiego:

 • Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – NPO)
  Czwartek: 8:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Drzycim, ul.Młyńska 10 (NPO)
  Piątek: 8:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Lniano, ul. Wyzwolenia 9, (NPO)
  Środa: 08:00 – 12:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, pokój nr 13 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – NPP)
  Poniedziałek: 10:00 – 14:00 – radca prawny
 • Bukowiec, ul. Dworcowa 7 (NPP)
  Środa: 10:00 – 14:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
  Piątek: 13:00 – 17:00 – mgr prawa/doradca obywatelski
 • Pruszcz, ul. Sportowa 1 (NPP)
  Wtorek: 9:00 – 13:00 – radca prawny
  Czwartek: 13:00 – 17:00 – radca prawny
 • Nowe, Plac Św. Rocha 5, Powiatowy Urząd Pracy (NPP)
  Wtorek: 13:00 – 17:00 – adwokat/radca prawny
  Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
 • Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2 (NPP)
  Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – adwokat
  Środa 9:00 – 13:00 – radca prawny
 • Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11 (NPP)
  Piątek: 10:00 – 14:00 – adwokat
 • Jeżewo, ul. Świecka 12, pokój nr 21 (NPO)
  Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – mgr prawa
  Wtorek: 10:00 – 14:00 – mgr prawa
 • Świecie, ul. Wojska Polskiego 173 (NPP)
  Poniedziałek: 8:00 – 12:00 – adwokat
  Wtorek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
  Środa: 8:00 – 12:00 – adwokat
  Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
  Piątek: 8:00 – 12:00 – radca prawny

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2030), w każdej z gmin działają punkty  nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Porad w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzą doradcy, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz ukończone szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Starosta prowadzi listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:
poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Lista do pobrania tutaj

Załączniki