Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

2216

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag do oferty na realizację zadania pn. “Poznajemy atrakcje turystyczne Powiatu Świeckiego” złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty.

Uwagi należy wnosi do 6 września 2023 roku, do godziny 15:00 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: marta.s@csw.pl. Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

Załączniki