Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2023 r.

3616

Do konkursu ofert przystąpiły dwie organizacje:
1. Fundacja „TOGATUS PRO BONO” ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,
2. Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.

Zarząd Powiatu Świeckiego uchwałą nr 128/1215/22 z dnia 29 listopada 2022 realizację zadania publicznego postanowił powierzyć:

Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z siedzibą w Brusach

Nazwa zadania publicznego – „Prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w 2023 roku”
Wysokość przyznanych środków publicznych – 128 040 zł.

Wyłoniona organizacja spełniła warunki określone w treści ogłoszenia o konkursie oraz uzyskała najwyższa liczbę punktów podczas oceny dokonanej przez komisję opiniującą. Doświadczenie oferenta gwarantuje rzetelne zrealizowanie powierzonego zadania.

Załączniki