Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

4494
Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,
Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) nakłada na stowarzyszenia i fundacje, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Dotyczy to przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej  równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu  pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także odpowiednio:

  • wojewoda lub starosta w przypadku stowarzyszeń – na zasadach określonych w Ustawie prawo o stowarzyszeniach
  • właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji – na zasadach określonych w Ustawie o fundacjach.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2 – 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świeciu, pełniąc w imieniu Starosty Świeckiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie pisemnego oświadczenia, podpisanego przez sobą umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu ( wzór poniżej) . Oświadczenie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:  Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Hallera 9, 86-100 Świecie w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia każdego roku.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności, o których mowa powyżej.
Stowarzyszenia i fundacje spełniające ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Wydziału – tel: 525683186, pokój 301.

Podstawa prawna:

Załączniki