Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

5269

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje się pod konsultacje projekt uchwały dotyczący:

„Programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Konsultacje będą trwały od 5 października do 19 października 2022 roku.

Zgodnie z Uchwałą propozycje i sugestie dotyczące Programu można składać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub na adres poczty elektronicznej magdalena.s@csw.pl  w terminie od 5 do 19 października 2022 r.

Rozpatrywane będą tylko wnioski z datą wpływu jw. w godzinach pracy urzędu.