Podpisanie umowy

13438
Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 05 października 2016 roku została podpisana umowa o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B. Umowa została zawarta pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13 reprezentowanym przez Aleksandra Gierej – Dyrektora Oddziału Kujawsko-Pomorskiego oraz Agnieszkę Biernacką – Głównego Księgowego, a Powiatem Świeckim reprezentowanym przez Franciszka Koszowskiego – Starostę Powiatu Świeckiego, Barbarę Studzińska- Wicestarostę Powiatu Świeckiego przy kontrasygnacie Dariusza Woźniaka – Skarbnika Powiatu Świeckiego.