Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego”

6506

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest niezbędnym procesem w celu ograniczenia emisji pyłowych zanieczyszczeń powietrza, gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zależności przemysłu energetycznego od paliw kopalnych. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do realizacji celów Polityki Energetyczno-Klimatycznej, zwiększy się udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym oraz zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery. Montaż instalacji fotowoltaicznej pozwoli na znaczne obniżenie poboru energii elektrycznej z sieci poprzez wykorzystanie wyprodukowanej energii przez te ogniwa.

 

Opis inwestycji:

  • wykonanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach stanowiących własność Powiatu Świeckiego,
  • wykonanie instalacji magazynującej nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej,
  • montaż tablic informacyjnych o ilości produkowanej i zużywanej energii z OZE,
  • zmniejszy się zużycie energii elektrycznej z sieci i emisja CO2 do atmosfery,
  • zwiększy się udział energii ze źródeł odnawialnych,
  • inwestycja uzupełni przeprowadzone wcześniej zadania dot. termomodernizacji, budynki zostaną kompleksowo zmodernizowane pod względem energetycznym.