Zapytanie ofertowe na malowanie klatki schodowej nr 1 i nr 2

10819

1. Zamawiający:

Powiat Świecki z siedzibą przy:
Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
zaprasza do złożenia oferty na:

Malowanie klatki schodowej nr 1 i nr 2  w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje dodatkowe:

 1. Tryb udzielenia zamówienia: na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego i nieudzielenia zamówienia.
 5. Zamawiający wskazuje do kontaktu: e-mail: lucyna.g@csw.pl, tel. 52 56 83161
 6. Wizja lokalna zakresu prac dostępna będzie w dniach 03 – 05.08.2021 r., po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod wskazany nr telefonu.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.
 2. Wykonawca dołączy harmonogram prac, który zatwierdzi Zamawiający.
 3. Zamawiający zastrzega sobie, że prace będą wykonywane w kolejności : najpierw pierwsza klatka schodowa a po jej zakończeniu można rozpocząć prace na drugiej klatce schodowej.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących elementów budynku, w tym infrastruktury technicznej. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych elementów i infrastruktury Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub odtworzenia na własny koszt.
 5. Wykonawca wykona również wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany będzie także do odpowiedniego zabezpieczenia ścian budynku w miejscach, w których wykonywane będą roboty.
 6. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco na własny koszt i ryzyko wszystkich odpadów i opakowań, powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy.
 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia własnego znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim.
 8. Wykonawca dokona zakupu wszystkich niezbędnych materiałów i narzędzi do wykonania zamówienia które będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Prawie budowlanym.
 9. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru koloru farb.
 10. Prace muszą być realizowane w dniach pracy urzędu w godz. od godz. 7: 30 do 20:30 od poniedziałku do piątku.
 11. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla końcowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Warunki udziału w postępowaniu, warunki wykluczenia, warunki zmiany umowy oraz termin wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności.
  1. Ocena spełnienia warunków wymienionych wyżej dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do ofert dokumentów.
  2. Zamawiający odrzuci ofertę:
   • złożoną po terminie,
   • złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
   • niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
   • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
  3. Do oceny zostaną dopuszczone oferty niepodlegające odrzuceniu.
 2. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w celu złożenia oferty:

 1. formularz cenowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. harmonogram prac;
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  (Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)
 4. pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. aktualny odpis z właściwego rejestru) – jeżeli dotyczy;
  (Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)

6. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin jej złożenia:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój nr 316 – Kancelaria Ogólna lub elektronicznie na adres : organizacyjny@csw.pl.
 2. Ofertę należy złożyć w kopercie z opisem: „Malowanie klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9”  i posiadającej oznaczenia: nazwę i adres wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
 3. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymienione w ustępie 5 niniejszego zapytania ofertowego.
 4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę bez wymaganych dokumentów Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy bez możliwości uzupełnienia oferty.
 5. Termin złożenia oferty: do 16.08.2021 r. do godz. 11:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena brutto.

Sposób wyliczenia : cena najtańszej oferty/cenę badanej oferty*100%

Na cenę (zł brutto) składa się: całość zamówienia wraz z pracami towarzyszącymi, tymczasowymi, porządkowymi i zabezpieczającymi.

8. Warunki płatności

 1. Zamawiający umożliwia przyjęcie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego poprzez Platformę PEF: https://efaktura.gov.pl/ pod adresem PEF 559-16-98-086.
 2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
  w fakturze w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 3. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności. Wskazany na fakturze numer rachunku bankowego będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r., poz. 685).

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl

2. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl; pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Świeciu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/21 Starosty Świeckiego z dnia 4 stycznia 2021 roku. Podstawą prawną powyższych działań jest zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
 2. na potrzeby kontroli przebiegu zamówienia publicznego, w szczególności: Urząd Zamówień Publicznych, Komisja Rewizyjna, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Skarbowy, ZUS, UOKIK, NIK, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i inne działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia poprzez zlecenie czas przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 4. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;

nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania, co może skutkować nieudzieleniem zamówienia.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki