Rezerwat przyrody “Dury”

11564

Ścisły rezerwat wodno-torfowiskowy Dury położony jest 4 km na północ od Osią w pobliżu drogi Osie-Skórcz. Tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczający mi je torfowiskami. Występujące tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami rosiczek: okrągłolistnej, długolistnej i pośredniej stanowią unikatowe w skali kraju zbiorowisko roślinności terenów podmokłych. Osobliwościami florystycznymi są również: grzybień północny, żurawina drobnolistna, bagnica i narecznica grzebieniasta oraz rzadkie gatunki turzyc.