Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

11962

2 czerwca 2010 roku jest szczególną datą w historii ochrony Borów Tucholskich. W tym dniu obradująca w Paryżu Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera (MAB) zadecydowała o utworzeniu Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to 10 i największy rezerwat biosfery w Polsce. Powołanie rezerwatu jest owocem prawie 20 letniej współpracy środowisk naukowych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w celu ochrony tego cennego pod względem przyrodniczym i kulturowym obszaru. Nadanie temu obszarowi międzynarodowej rangi, marki rozpoznawalnej na całym świecie z pewnością przyczyni się do promocji Borów Tucholskich jako obszaru, na którym rozwój ekonomiczny idzie w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w myśl szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Co więcej, jeszcze bardziej uwrażliwi mieszkańców regionu na proekologiczne sposoby użytkowania ekosystemów oraz na tworzenie harmonii pomiędzy społeczeństwem i przyrodą. 

Funkcje rezerwatu:

Ochrona – wkład w ochronę ekosystemów, krajobrazu, zmienności genetycznej i gatunkowej. W obrębie rezerwatu występuje szereg cennych siedlisk przyrodniczych, m.in. kwaśne buczyny, żyzne buczyny, brzeziny bagienne, dąbrowy acidofilne, bory chrobotkowe torfowiska przejściowe i wysokie, śródlądowe murawy napiaskowe, jeziora lobeliowe, dystroficzne, ramienicowe, suche wrzosowiska. Są to układy ekologiczne typowe dla niżowych obszarów Europy Środkowej, w których występuje wiele rzadkich, reliktowych i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Rozwój – inspirowanie ekonomicznego i społecznego rozwoju, ekologicznie i socjokulturowo zrównoważonego. Obszar rezerwatu zamieszkuje kilka grup etnicznych ludności, których źródłem utrzymania jest pozyskiwanie pożytków z ekosystemów leśnych (pozyskiwanie drewna, zbieractwo jagód i grzybów, myślistwo), ekosystemów wodnych oraz uprawa niewielkich powierzchni rolniczych. Wśród mieszkańców regionu istnieje głęboka świadomość, że od stanu przyrody zależy jakość ich życia. W ostatnich czasach intensywnie rozwijającą się gałęzią gospodarki jest agroturystyka.

Wsparcie logistyczne – wspomaganie dla projektów związanych z ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem (edukacja ekologiczna, badania, monitoring, promowanie regionu) Badania naukowe i monitoring prowadzone są w oparciu o 10 stacji terenowych wyższych uczelni i instytutów, m.in. z Torunia, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i Poznania. Działalność edukacyjna prowadzona jest przez pracownie dydaktyczne: parku narodowego, parków krajobrazowych, nadleśnictw; muzea przyrodnicze i etnograficzne, parki dendrologiczne oraz pracownie w szkołach regionu.