Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

1464

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Szanowni Państwo,
Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na stowarzyszenia i fundacje, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Dotyczy to przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także odpowiednio:

wojewoda lub starosta w przypadku stowarzyszeń – na zasadach określonych w Ustawie prawo o stowarzyszeniach
właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji – na zasadach określonych w Ustawie o fundacjach.
W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2 – 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Współpracy Rozwoju  i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świeciu, pełniąc w imieniu Starosty Świeckiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie pisemnego oświadczenia, podpisanego przez sobą umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu (wzór poniżej) . Oświadczenie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Hallera 9, 86-100 Świecie w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia każdego roku.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności, o których mowa powyżej.
Stowarzyszenia i fundacje spełniające ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Wydziału – tel: 525683186, pokój 302.

Podstawa prawna:

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.);
Ustawa prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
Ustawa o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166).

Załączniki