Program „Za życiem” w Powiecie Świeckim

5424
Flaga Polski Z Ramką

Program „Za życiem” Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
Działanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku
w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”

Program „Za życiem” w Powiecie Świeckim

ZAPISZ DZIECKO NA DODATKOWE ZAJĘCIA
z wczesnego wspomagania rozwoju realizowane przez powiatowy wiodący
ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Placówką bezpośrednio realizującą zadania po stronie Powiatu Świeckiego jest Przedszkole Specjalne nr 10 Słoneczna Polana dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami i z autyzmem w Świeciu, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu.

W ramach realizacji Programu „Za życiem” podjęte zostaną działania w zakresie:

1)        organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach
i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

2)        organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka;

3)        realizacja zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

Cel działania: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej dziecka oraz jego problemów rozwojowych oraz fachowej opieki i wsparcia w procesach rehabilitacji i rewalidacji oraz pomocy w życiu codziennym – w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jego interdyscyplinarnego podejścia, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny, od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń.

Celem programu jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie, a następnie podjęcie działań stymulujących rozwój dziecka w aspekcie jego dalszego rozwoju, który ma bezpośredni wpływ na osiągniecie większej niezależności. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej; samodzielności i zwiększenia szansy na lepszą jakość życia w okresie dorosłym.

W ramach programu dzieci mogą uzyskać nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających
w tygodniu, które przyznaje i organizuje Przedszkole Specjalne nr 10 Słoneczna Polana w Świeciu pełniąc rolę powiatowego wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego.

Zajęcia w ramach Programu „Za życiem” realizowane będą w dwóch lokalizacjach:

1)        Zespole Szkół Specjalnych nr 1 ul. Paderewskiego 5a, 86–105 Świecie;
2)        Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie.

Ważne: zajęcia realizowane w ramach Programu „Za życiem” są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji, terapii realizowanych na NFZ, w ramach kształcenia specjalnego czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z systemu edukacji. O zajęcia mogą wystąpić rodzice zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i zagrożonych niepełnosprawnością.

Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2026 r.

Wartość całkowita – 1 991 781,00 zł

Kwota dotacji – 1 991 781,00 zł