Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach

13572
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie

Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.

Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” złożony został przez Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego tworzą następujące powiaty : aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, świecki i żniński. Siedzibą Związku jest miasto Żnin.

Głównym celem projektu jest rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

– rozbudowę i modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze 17 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zakup sprzętu komputerowego;

– rozbudowę i modernizację ewidencji gruntów w zakresie weryfikacji istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową dotyczącą użytków gruntowych i klasoużytków oraz zakupu sprzętu komputerowego na obszarze 2 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego (powiat aleksandrowski i mogileński)

W dniu 12 grudnia 2013 r. podpisano z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowę Nr WP-II-W.433.4.8.2013 o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 27 370 899,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 20 459 037,05 zł. Kwota przypadająca na powiat świecki to 1 177 475,36zł.

Wykonawca zadania na terenie powiatu świeckiego został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i jest to – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 03 kwietnia 2014 r. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie modernizacji i uzupełnienie części opisowej i kartograficznej (prowadzonej w systemie Ewid 2007 v8.0) operatu ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania jego do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) i doprowadzenie ich do zgodności ze stanem prawnym i faktycznym, uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, obejmującą również doprowadzenie do zgodności ich oznaczeń w części opisowej i kartograficznej ( w systemie EWID 2007) na terenie gminy Nowe i Warlubie (część nr 1) oraz Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Świecie, Warlubie, Miasto Nowe, Miasto Świecie (część nr 2). Całość prac musi zostać zakończona do dnia 27 lutego 2015 r.

Zgodnie z aneksem termin realizacji przedsięwzięcia został wydłużony do 30.04.2015 roku.

Realizacja projektu została zakończona.

Więcej informacji nt projektu i Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem http://www.zpwkp.znin.pl/