Termomodernizacja budynku przy ulicy Hallera 9 w Świeciu

14106
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie

W odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 85/II/2.3/2012 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Powiat Świecki w dniu 05.10.2012 roku złożył wniosek aplikacyjny pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 9 w Świeciu”. W chwili obecnej wniosek otrzymał pozytywną rekomendację w ramach preselekcji.

W dniu 20 grudnia 2013 r. podpisano Umowę Nr WP-II-W.433.2.52.2013 o dofinansowanie projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 140 979,26 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 690 604,07 zł.

Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 9 w Świeciu obejmuje następujący zakres robót budowlanych:

 1. wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki (na części dachu przełożenie dachówki ceramicznej karpiówki),
 2. ocieplenie dachu parterowych przybudówek,
 3. ocieplenie dachu w części piętra III,
 4. ocieplenie stropu nad III piętrem,
 5. ocieplenie klatek schodowych w obrębie kondygnacji poddasza nieużytkowego,
 6. osuszenie ścian piwnicznych wraz z pracami towarzyszącymi,
 7. montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
 8. montaż instalacji odgromowej,
 9. wykonanie opaski żwirowej wokół budynku,
 10. wymiana przewodów poziomych centralnego ogrzewania w piwnicy oraz montaż grzejnika (w pomieszczeniu nr 5.3 III piętro),
 11. w istniejącym węźle cieplnym podział zładu na trzy obiegi z montażem pomp obiegowych,
  wykonanie przekładek pomiędzy rurą stalową a miedzianą z przewodów PE,
 12. wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu węzła cieplnego.

Wykonawcą zadania jest firma ASBUD Aldona Miotk z siedzibą 80-809 Gdańsk, ul. Więckowskiego 12/22.

W trakcie prowadzenia inwestycji nastąpiła zmiana wykonawcy oraz został wydłużony termin zakończenia przedsięwzięcia do 31.03.2015 roku. Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem.