Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice Etap III

13588
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie
Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne, Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej złożył 12 wrześnie 2015 roku wniosek pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice Etap III”. Łączna kwota zaplanowanych robót wynosi 4 845 000,01zł a zawnioskowano o dofinansowanie w wysokości 2 422 500,00zł.

Wniosek został oceniony pozytywnie zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej i znalazł się na 3 pozycji listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Dnia 6 maja 2015 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie dla wszystkich wniosków z listy rankingowej.

Więcej informacji na stronie: www.mojregion.eu

Zgodnie z Uchwałą Nr 8/250/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs NR RPOWKP 130/I/1.1/2014, otrzymał obniżone dofinansowanie wynoszące 34,54% wnioskowanego dofinansowania, tj. 537.383,20 PLN, co stanowi 17,27% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Umowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice Etap III” pomiędzy Powiatem Świeckim a Województwem Kujawsko Pomorskim została podpisana w dniu 29 lutego 2016 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice Etap III na długości około 5,50 km została wykonana w 2015 r. (roboty zakończono 18.09.2015 r.) i obejmowała : przygotowanie terenu pod budowę,  roboty rozbiórkowe,  wykonanie nawierzchni drogi – trasa główna,  zjazdy publiczne i skrzyżowania, chodniki, zatoki, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty wykończeniowe.

Przebudowę wykonała firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.