Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice. Etap II

14123
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Herb Województwo Kujawsko-Pomorskie
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Napis Mój region w Europie

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice. Etap II złożony przez Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 106/I/1.1/2013 w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi powiatowe, w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

W dniu 12 lutego 2014 r. podpisano Umowę nr WP-II-W.433.1.11.2013 o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 600 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 800 000,00 zł.

Projekt przebudowy zakłada poszerzenie nawierzchni do 6 metrów na całej jej długości, skanalizowanie skrzyżowania z drogą krajową nr 91, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowę zatoki autobusowej oraz zamontowanie barier sprężystych i barieroporęczy dla pieszych. Projektuje się także przebudowę zjazdów z drogi powiatowej.

Zakończenie realizacji projektu – 30 września 2014 r.