Uchodźcy z Ukrainy będą mogli do końca czerwca bezpłatnie korzystać z powiatowych przewozów użyteczności publicznej.

7270
Informujemy o możliwości skorzystania od 02 kwietnia 2022 r. z bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Świecki.
Dokumentem uprawniającym do uzyskania od Operatora biletu z ulgą 100 % będzie:
1) urzędowe potwierdzenie nadania numeru PESEL z adnotacją UKR;
2) paszport zawierający potwierdzenie przekroczenia granicy ukraińsko – polskiej po 24 lutego 2022 r.