Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej

13872

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2017 r., poz. 458 ) jednym z zadań samorządów powiatowych jest przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w wersji papierowej lub elektronicznej).
W związku z powyższym w ramach upowszechniania wiedzy na temat dostępnych form opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi powstał przewodnik, który zawiera podstawowe dane kontaktowe, które będą przydatne w pomocy osobom chorym i szukającym pomocy. Przewodnik dostępny będzie na stronie internetowej Powiatu Świeckiego (www.csw.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu (www.bip.csw.pl).
W opracowaniu zawarto informacje o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej.
Źródłem danych są:
 strony internetowe min: Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy (www.nfz-bydgoszcz.pl), Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (www.uw.gov.pl, www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl),
 materiały opracowane min. przez samorządy gminne, wydziały Starostwa Powiatowego w Świeciu, jednostki organizacyjne powiatu, „Nowy Szpital” Sp. z o.o. w Świeciu.