Strona główna Weryfikacja podpisu kwalifikowanego

Weryfikacja podpisu kwalifikowanego

Niniejsza strona opisuje sposób weryfikacji podpisów kwalifikowanych składanych pod dokumentami zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Eurpejskiego eIDAS oraz definiującej formaty podpisu Decyzji Wykonawczej UE 2015/1506.

Ma ona na celu ułatwienie osobom otrzymującym dokumenty ze Starostwa Powiatowego w Świeciu weryfikację podpisów kwalifikowanych zawartych w tych dokumentach.

W Starostwie Powiatowym w Świeciu przyjęto konwencję podpisywania dokumentów w formacie PDF podpisem PAdES, a wszystkie pozostałe formaty plików podpisem XAdES zewnętrznym.

W razie ewentualnych dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres it@csw.pl.

Starostwo Powiatowe w Świeciu nie dostarcza opisanego w niniejszej instrukcji oprogramowania i nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody mogą wyniknąć z jego użytkowana. Ewentualne błędy i usterki tego oprogramowania należy zgłaszać do działu wsparcia technicznego tego oprogramowania.

Pliki w formacie PDF

Na tej stronie można sprawdzić w jaki sposób weryfikować podpisy zawarte w plikach w formacie PDF.

Pliki w pozostałych formatach

Na tej stronie można sprawdzić w jaki sposób weryfikować podpisy zawarte w plikach we wszystkich innych formatach – DOCX, XLSX, JPG, TIFF itd.