Weryfikacja plików PDF

Niniejsza strona opisuje sposób weryfikacji podpisów kwalifikowanych składanych pod dokumentami w formacie PDF zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Eurpejskiego eIDAS oraz definiującej formaty podpisu Decyzji Wykonawczej UE 2015/1506.

Ma ona na celu ułatwienie osobom otrzymującym dokumenty ze Starostwa Powiatowego w Świeciu weryfikację podpisów kwalifikowanych zawartych w tych dokumentach.

W razie ewentualnych dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres it@csw.pl.

Starostwo Powiatowe w Świeciu nie dostarcza opisanego w niniejszej instrukcji oprogramowania i nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody mogą wyniknąć z jego użytkowana. Ewentualne błędy i usterki tego oprogramowania należy zgłaszać do działu wsparcia technicznego tego oprogramowania.

Oprogramowanie weryfikujące podpisy w plikach PDF

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaleca do przeglądania plików PDF i weryfikacji podpisów kwalifikowanych w nich zawartych oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC.

Oprogramowanie to jest udostępniane przez firmę Adobe bezpłatnie zarówno do użytku osobistego jak i komercyjnego.

Poniższe oprogramowanie poprawnie weryfikuje podpisy kwalifikowane w plikach PDF:

  • Adobe Acrobat Reader DC – przetestowane na wersji 202000620042
  • PDF-XChange Editor – przetestowane na wersji 8.0.338.0

Poniższe oprogramowanie NIE POTRAFI weryfikować podpisów kwalifikowanych w plikach PDF:

  • Google Chrome – przetestowane na wersji 81.0.4044.129
  • Mozilla Firefox – przetestowane na wersji 75.0
  • Microsoft Edge – przetestowane na wersji 44.19592.1001.0
  • Microsoft Edge (Chromium) – przetestowane na wersji 83.0.478.18

Za pomocą tego oprogramowania można przejrzeć zawartość pliku PDF, ale nie potrafi ono zweryfikować podpisu, który jest zawarty w takim dokumencie.

Konfiguracja oprogramowania do przeglądania plików PDF

Poniżej przedstawiono sposób konfiguracji oprogramowania Adobe Acrobat Reader DC oraz PDF-XChange Editor by poprawnie weryfikowało podpisy kwalifikowane w plikach PDF.

Jeśli oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC nie zostało poprawnie skonfigurowane to ramka podpisu będzie pokazywała status Poprawność nieznana, a na pasku podpisu pojawi się komunikat Wystąpiły problemy z co najmniej jednym podpisem.

Adobe Acrobat Reader DC Brak Weryfikacji

W celu skonfigurowania Adobe Acrobat Reader DC należy w tymże oprogramowaniu otworzyć menu Edycja > Preferencje.

W oknie Preferencje, które się otworzy należy przejść do zakładki Menedżer zaufania. Następnie należy w sekcjach Automatyczne uaktualnienia Adobe Approved Trust List (AATL) oraz Automatyczne uaktualnienia European Union Trusted Lists (EUTL) odznaczyć opcje Zapytaj przed aktualizacją oraz kliknąć przyciski Uaktualnij teraz.

Adobe Acrobat Reader DC Ustawienia

Po poprawnym skonfigurowaniu oprogramowania ramka z podpisem powinna pokazywać status Podpis jest prawidłowy, a na pasku podpisu powinien widnieć komunikat Podpisano. Wszystkie podpisy są poprawne.

Adobe Acrobat Reader DC Poprawna Weryfikacja

Jeśli oprogramowanie PDF-XChange Editor nie zostało poprawnie skonfigurowane to pasek podpisu będzie pokazywał komunikat Przynajmniej jeden podpis wymaga weryfikacji, a po kliknięciu na ramkę podpisu okno podsumowania podpisu będzie pokazywało status Niezweryfikowany.

PDF XChange Editor Brak Weryfikacji2
PDF XChange Editor Brak Weryfikacji

W celu poprawnego zweryfikowania podpisu można każdorazowo klikać przycisk Zatwierdź podpis w oknie Podsumowania podpisu, ale zalecanym rozwiązaniem jest zmiana ustawień oprogramowania tak by wykonywało ono to automatycznie przy każdym otwarciu pliku PDF.

W tym celu należy w oknie oprogramowania wybrać Plik > Preferencje. Następnie w oknie preferencji przejść do zakładki Podpisy, a w ramce Weryfikacja kliknąć przycisk Więcej.

W oknie Weryfikacja podpisu należy zaznaczyć opcję Weryfikuj podpisy przy otwieraniu dokumentu.

PDF XChange Editor Ustawienia1
PDF XChange Editor Ustawienia2

Po poprawnym skonfigurowaniu oprogramowania pasek podpisu będzie pokazywał komunikat Podpisane i wszystkie podpisy są ważne, a po kliknięciu na ramkę podpisu w oknie Podsumowanie podpisu status będzie wyświetlany jako Ważny.

PDF XChange Editor Poprawna Weryfikacja2
PDF XChange Editor Poprawna Weryfikacja