Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego_zarządzenie nr 58/24 z dn. 3 lipca 2024 r.

65

ZARZĄDZENIE NR 58/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia 3 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

               Na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 2, art. 198 g w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.[1]) Starosta Świecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza,  co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 233/16 o pow. 0,0058 ha, 233/20 o pow. 0,4704 ha, 233/21 o pow. 0,0588 ha, 233/22 o pow. 0,1110 ha, położonej w obrębie Świecie, gmina Świecie, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1S/(…).

§ 2. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 58/24 Starosty Świeckiego z dnia 3 lipca 2024 r.

Wykaz nieruchomości położonej w Świeciu, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w Świeciu, oznaczona w ewidencji gruntów i  budynków jako działki nr , zapisane w księdze wieczystej nr BY1S/(…), stanowiące własność Skarbu Państwa. Dział III księgi wieczystej nie zawiera wpisów, dział IV księgi wieczystej zawiera siedem hipotek.

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Działki nr 233/16 o pow. 0,0058 ha, 233/20 o pow. 0,4704 ha, 233/21 o pow. 0,0588 ha, 233/22 o  pow. 0,1110 ha są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi).

Nieruchomość położona jest w środkowej części miasta Świecie na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Żwirki i Wigury. Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest część pasażu handlowego, w której mieści się dyskont spożywczy, punkty handlowo-usługowe oraz oddział banku. Dojazd do nieruchomości działki posiadają od strony drogi powiatowej nr 1286C (ul. Wojska Polskiego) o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość przylega również bezpośrednio do drogi gminnej nr 031422C o nawierzchni asfaltowej ul. Żwirki i Wigury.

Lp. Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki [ha]

Numer księgi wieczystej

Wartość rynkowa nieruchomości

Zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty jednorazowo art. 198h ust. 1 pkt 1 ugn.

Cena zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty w ratach art. 198h ust. 1 pkt 2 ugn.

dz. nr 233/16

obręb Świecie

gm. Świecie

0,0058 BY1S/(…)

1 495 000,00 zł

897 000,00 zł

1 121 250,00 zł

dz. nr 233/20

obręb Świecie

gm. Świecie

0,4704

dz. nr 233/21

obręb Świecie

gm. Świecie

0,0588

dz. nr 233/22

obręb Świecie

gm. Świecie

0,1110

 

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działek nr 233/16, 233/20, 233/21, 233/22 położonych przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu, przyjętym uchwałą nr 406/01 przez Radę Miejską w Świeciu z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002r. Nr 39, poz. 747), działki znajdują się w jednostce strukturalnej 1  H/R/U o przeznaczeniu pod tereny handlowe, rzemieślnicze i usługowe.

  1. Pierwszeństwo w nabyciu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  1. Cena nieruchomości i termin wnoszenia opłaty

Ww. cena ustalona została zgodnie z art. 198h ust. 1 ugn jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej ustalonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz w przypadku rozłożenia na raty jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Do ostatecznej ceny sprzedaży zostaną uwzględnione przepisy o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis określonych we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis.

W przypadku rozłożenia ceny zbycia na raty zostanie zastosowane oprocentowanie w wysokości stopy procentowej równej stopie referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 119.01.2008, str. 6).

Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361) Należna kwota za zakup nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej do dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z. 2023, poz. 344, poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.