Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego_zarządzenie nr 57/24 z dn. 3 lipca 2024 r.

65

ZARZĄDZENIE NR  57/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia  3 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

               Na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 2, art. 198 g w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz.344 ze późn. zm.[1]), Starosta Świecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza,  co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1406/29 o pow. 0,1857 ha, położonej w obrębie Świecie, gmina Świecie, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1S/(…).

§ 2. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Biuletynie informacji Publicznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 57/24 Starosty Świeckiego z dnia 3 lipca 2024 r.

Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Świecie, gm. Świecie stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w Świeciu, oznaczona w ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 1406/29 o pow. 0,1857 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1S/(…), stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Działka nr 1406/29 o pow. 0,1857 ha jest zabudowana budynkiem handlowym, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi). Nieruchomość leży wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowo-handlowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią park handlowy, dyskonty spożywcze i galeria Marianki. Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Świecie. Działka posiada dostęp do drogi gminnej nr 031428C (ul. Marii Konopnickiej) o nawierzchni asfaltowej.

Lp. Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki [ha]

Numer księgi wieczystej

Wartość rynkowa nieruchomości

Zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty jednorazowo art. 198h ust. 1 pkt 1 ugn.

Cena zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty w ratach art. 198h ust. 1 pkt 2 ugn.

dz. nr 1406/29

obręb Świecie

gm. Świecie

0,1857 BY1S/(…)

488 110,00 zł

292 866,00 zł

366 082,50 zł

 

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu, przyjętym uchwałą nr 135/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 102 poz. 1633), zgodnie z którym nieruchomość położona jest na terenach usług nieuciążliwych o  symbolu B10 PUS.

  1. Pierwszeństwo w nabyciu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  1. Cena nieruchomości i termin wnoszenia opłaty

Ww. cena ustalona została zgodnie z art. 198h ust. 1 ugn jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej ustalonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz w przypadku rozłożenia na raty jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Do ostatecznej ceny sprzedaży zostaną uwzględnione przepisy o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis określonych we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis.

W przypadku rozłożenia ceny zbycia na raty zostanie zastosowane oprocentowanie w wysokości stopy procentowej równej stopie referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 119.01.2008, str. 6).

Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361) Należna kwota za zakup nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej do dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z. 2023, poz. 344, poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.