Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

164

ZARZĄDZENIE NR 55/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starej Rzece (gm.  Osie) stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

               Na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 2, art. 198 g w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.[1]), Starosta Świecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza,  co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 157/1 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie Stara Rzeka, gmina Osie, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1S/(…).

§ 2. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Biuletynie informacji Publicznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 55/24 Starosty Świeckiego z dnia 2 lipca 2024 r.

Wykaz nieruchomości położonej w Starej Rzece (gm. Osie) stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w Starej Rzece, gmina Osie, oznaczona w ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 157/1 o pow. 0,1400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1S/(…), stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Działka nr 157/1 o pow. 0,1400 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkalne (B). Na działce posadowiony jest słup energetyczny. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią łąki. lasy, rzeka Wda oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona jest w zachodniej części obrębu Stara Rzeka w rejonie drogi powiatowej. Działka posiada dogodny dostęp do drogi powiatowej nr 1201C o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną – działkę ewidencyjną 122, obręb Stara Rzeka stanowiącą własność Powiatu Świeckiego.

Lp. Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki [ha]

Numer księgi wieczystej

Wartość rynkowa nieruchomości

 

Zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty jednorazowo art. 198h ust. 1 pkt. 1

Cena zbycia nieruchomości w przypadku zapłaty w ratach art. 198h ust. 1 pkt. 2

dz. nr 157/1

obręb Stara Rzeka

gm. Osie

0,1400 BY1S/(…)

79.000,00 zł

4 740,00 zł

5 925,00 zł

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w obszarze objętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie (uchwała nr XX/142/13  Rady Gminy Osie z dnia 20.03.2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie), zgodnie z którym położona jest na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o niskiej przydatności dla rolnictwa.

  1. Pierwszeństwo w nabyciu

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

5. Cena nieruchomości i termin wnoszenia opłaty

Cena ustalona została zgodnie z art. 198h ust. 1 ugn jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej ustalonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz w przypadku rozłożenia na raty jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, z uwzględnieniem bonifikaty zgodnie z art. 198k ust. 1 pkt 3 w wysokości 90 % od ceny nieruchomości.

W przypadku rozłożenia ceny zbycia na raty zostanie zastosowane oprocentowanie w wysokości stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, w przypadku gdy nabywca nie prowadzi na nieruchomości działalności gospodarczej, lub stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 119.01.2008, str. 6) w przypadku gdy nabywca nieruchomości prowadzi na nieruchomości nabywanej działalność gospodarczą.

Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361)

Należna kwota za zakup nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej do dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z. 2023, poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.