Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy

165

ZARZĄDZENIE NR 56 /24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 2 lipca  2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej pozostającej w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wielkie Stwolno przeznaczonej do oddania w najem w  drodze bezprzetargowej na czas oznaczony z dotychczasowym najemcą

               Na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.[1]) oraz na podstawie zarządzenia nr 135/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, Starosta Świecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza,  co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości pozostającej w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wielkim Stwolnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 432/7 o pow. 0,2379 ha, sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe (B) i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), objętej księgą wieczystą BY1S/00048242/9, przeznaczoną do oddania w najem na czas oznaczony z dotychczasowym najemcą.

§ 2. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 56/24 Starosty Świeckiego z dnia 2 lipca 2024 r.

Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Wielkie Stwolno stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony z dotychczasowym najemcą

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana, położona w Wielkim Stwolnie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 432/7 o pow. 0,2379 ha, obręb ewidencyjny Wielkie Stwolno, jednostka ewidencyjna Dragacz, sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe (B) i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), objęta księgą wieczystą BY1S/00048242/9.

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej ok. 1940 r. Stan techniczny budynku określono jako dostateczny, wymagający kapitalnego remontu.

Budynki gospodarcze parterowe, niepodpiwniczone w zabudowie bliźniaczej. Funkcjonalnie tworzące jedną całość. Budynki wykonane w technologii konstrukcji drewnianej, na skarpie wału.

Teren uzbrojony w sieć energetyczną, woda ze studni głębinowej, odprowadzanie ścieków do bezodpływowego zbiornika. Działka zlokalizowana na wale przeciwpowodziowym, o znacznym nachyleniu zarówno od strony rzeki jak i od strony drogi. Część działki od strony rzeki znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego.

Działka nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Istnieje jedynie faktyczny dostęp poprzez drogę na wale przeciwpowodziowym.

Lp.

Położenie nieruchomości

Rodzaj i czas zawarcia umowy

Stawka czynszu

(netto) w stosunku miesięcznym

1.

dz. nr 432/7,

obręb Wielkie Stwolno,

gm. Dragacz

Umowa najmu na czas oznaczony do dn. 31.05.2026 r.

              600,00 zł
  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz przyjętym uchwałą Nr XL/415/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 14.02.2023 r. przedmiotowa działka nr 432/7 zlokalizowana jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i innej, obszarze Specjalnej Ochrony „NATURA 2000” Dolina Dolnej Wisły.

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu

Czynsz najmu określono na 600 zł w stosunku miesięcznym.

Najemca ponosi we własnym zakresie koszty: dostawy wody, uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odprowadzenie ścieków oraz inne należności wynikające z korzystania z nieruchomości, w tym podatek od nieruchomości uiszczany na rzecz Gminy Dragacz.

  1. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu

Czynsz najmu płatny jest do 28-go dnia każdego miesiąca z góry na wskazany rachunek bankowy Wynajmującego.

  1. Aktualizacja opłat za najem:

Wynajmujący może podwyższyć czynsz najmu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość w formie pisemnej przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z. 2023, poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029