Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na rzecz Nowy Szpital Sp. z o. o.

530

UCHWAŁA Nr 235/1599/24 ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. , poz. 107) art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)[1] uchwala się, co następuje:

§1. Ogłosić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym: lokale o pow. łącznej 120,98 m² dla Nowego Szpitala Sp. z o. o z siedzibą w Szczecinie, z przeznaczeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, usytuowane w budynku przy ul. Laskowickiej 2 w Świeciu, na terenie działki nr 695/3 o powierzchni 0.4570 ha, obręb Świecie, gm. Świecie, zapisanej w KW BY1S/00018678/5 stanowiącej własność Powiatu Świeckiego.

2.Wykaz o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

3. Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami .

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

  1. Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:   

  1. Franciszek Koszowski
  2. Józef Gawrych
  3. Zbigniew Kapusta
  4. Iwona Manys

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr 235/1599/24 Zarządu Powiatu Świeckiego  z dnia 11 marca 2024r.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od  11 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.  

 

Nr działki Nr księgi wieczystej Położenie gruntu Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia Przeznaczenie w planie Wysokość opłat z tytułu najmu Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Okres najmu
 

695/3 o pow. 0.4570 ha

 

BY1S/00018678/5

Świecie

ul. Lasko-wicka nr 2

0.7793 ha Lokale o łącznej pow. 120,98 m² N12UP Funkcja usług publicznych, dopuszcza się zabudowę garażowo-gospodarczą.

 

Czynsz za najem lokalu:

5,83 zł

za m+ 23% VAT

Czynsz płatny z góry do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc Nie częściej niż raz w roku. Do dnia 31.08.2025 r.

 

Uwagi :

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy
  2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 oraz 2029