Sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem położona w Świeciu przy ul. Chmielniki

1874

ZARZĄDZENIE NR 2 /24 STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia  8  stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Świeciu

               Na podstawie art.11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 23 ust.1 pkt. 7  oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.[1]), § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t. j.) oraz zarządzenia nr 305/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Świecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza  co następuje:

1. 1. Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem o pow. 20,0 m2 położonej w Świeciu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 647/131 o pow. 0,0020 ha, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1S/00051387/1.

  1. 2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 2/24 z dnia 08.01.2024 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świeciu

Starosta Świecki  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem o pow. 20,0 m2  położonej w Świeciu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 647/131 o pow. 0,0020 ha, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1S/00051387/1.

Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego 2024 roku o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9  w sali 206, I piętro.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w miejscowości Świecie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 647/131 o pow. 0,0020 ha, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto, zapisana w księdze wieczystej nr BY1S/00051387/1.

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu o pow. 20,0 m2 . Teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 647/236. Znajduje się przy ul. Chmielniki w Świeciu.

Opis garażu:

Budynek parterowy, murowany w zabudowie szeregowej. Stan budynku średni. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, która aktualnie jest odłączona. Dach wymaga remontu. W garażu znajduje się kanał samochodowy.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia działki [ha] Numer księgi wieczystej Cena

wywoławcza

(brutto)

1 dz. nr 647/131

obręb Świecie,

gm. Świecie

0,0020 BY1S/00051387/1 36.500,00 zł
  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu przyjęty Uchwałą Nr 364/06 Rady Gminy Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. zgodnie z którym przedmiotowa działka nr 647/131 zlokalizowana jest w terenie Ł1 KG – teren komunikacji – garaży.

  1. Cena nieruchomości i termin wnoszenia opłaty

Cena wywoławcza brutto wynosi 36.500,00 zł. Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

Należna kwota za zakup nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3.650,00 zł – w formie przelewu w terminie do dnia 6 lutego 2024 r. na rachunek bankowy Starostwa powiatowego w Świeciu 15 1020 1811 0000 0502 0269 3844 (za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunek Starostwa) z oznaczeniem jakiego przetargu dotyczy w tym numer działki ewidencyjnej. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu oraz jego akceptacją bez zastrzeżeń.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom, które wniosły wadium jest ono zwracane na rachunek bankowy w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od dokonania tej czynności.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Magdalena Kaczmarek – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu Wydziale Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 205 tel. 52 56 83 138, e-mail: magdalena.k@csw.pl.

Starosta zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Świeckiego ul. Hallera 9, 86-100 Świecie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.csw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.csw.pl.

Załącznik  nr 2 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 2/24 z dnia 08.01.2024 r.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świeciu

1. Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości, zwany dalej Regulaminem, określa tryb przygotowania i przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Świecie, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 647/131 o pow. 0,0020 ha, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto, zapisana w księdze wieczystej nr BY1S/00051387/1.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

3. Przetarg ogłasza Starosta Świecki podając treść ogłoszenia o przetargu do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą przetargu.

4. Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronie internetowej Powiatu Świeckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

5. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zawarte w wykazie nieruchomości oraz miejsce, termin, warunki i formę przetargu oraz cenę wywoławczą zbycia.

6. Osoby, które zamierzają uczestniczyć w przetargu nieograniczonym obowiązane są wniesienia wadium.

7. Wadium winno być wniesione najpóźniej do 6 lutego 2024 r. przelewem  na rachunek wskazany w ogłoszeniu o przetargu.

8.Wysokość wadium stanowi 10 % ceny wywoławczej.

9. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu, potwierdzeniem przez uczestnika faktu zapoznania się z warunkami przetargu, niniejszym Regulaminem oraz ich akceptacją.

10. W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy zbycia, wpłacone przez tę osobę wadium nie podlega zwrotowi, a nieruchomość będzie ponownie wystawiona na przetarg.

11. Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powoływana przez Starostę Świeckiego spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu w składzie 4 osób.

12. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

13. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne (wymagany dowód osobisty albo paszport) lub dane identyfikujące przedsiębiorcę czy osobę prawną oraz ewentualne pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu. Przed otwarciem przetargu należy również okazać dowody wpłaty wadium.

14. Przewodniczący komisji przetargowej lub upoważniony przez niego członek komisji otwierając przetarg informuje uczestników o:

1) podstawowych cechach nieruchomości, tj. położeniu, oznaczeniu i powierzchni, opis nieruchomości;

2) przeznaczeniu nieruchomości;

3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

3) cenie wywoławczej;

4) wysokości minimalnego postąpienia;

5) terminie wniesienia zapłaty;

6) skutkach uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy zbycia.

15. Minimalne postąpienie przy ustalaniu ceny zbycia  nie może być niższe niż 1% stawki wywoławczej.

16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

17. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaoferowanych cen kończy licytację.

18. Wszelkie rozstrzygnięcia należące do kompetencji Komisji przetargowej, w tym rozstrzygnięcie przetargu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący jest głos przewodniczącego Komisji przetargowej.

19. Po zamknięciu licytacji przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Podpisanie protokołu przez przewodniczącego komisji, członków komisji oraz uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą stawkę kończy przetarg.

20. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet ustalonej w przetargu kwoty zbycia.

21. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu.

22. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w sposób określony w § 21.

23. Protokół z zakończonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy zbycia tj. aktu notarialnego.

24. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca jest zobowiązana do podpisania aktu notarialnego w terminie 30 dni roboczych po zakończeniu przetargu.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023, poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029

Informacja o wyniku przetargu – garaż Świecie