Sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 308 Zalesie Królewskie – przetarg ograniczony

1738

ZARZĄDZENIE NR 1/24 STAROSTY ŚWIECKIEGO  z dnia 8 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 308 o pow. 0,0400 ha, obręb Zalesie Królewskie, gm. Świekatowo

Na podstawie art.11 ust. 1, art. 13 ust.1, art. 23 ust.1 pkt. 7  oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.[1]), § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t. j.) oraz zarządzenia nr 314/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Świecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza  co następuje:

§ 1. 1. Ogłosić przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 308 o pow. 0,0400 ha, obręb Zalesie Królewskie, gmina Świekatowo, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00046857/9.

2. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ przedmiotowa działka nie może stanowić odrębnej nieruchomości.

3. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 1/24 z dnia 08.01.2024 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,  położonej w miejscowości Zalesie Królewskie, gmina Świekatowo

Starosta Świecki ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zalesie Królewskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 308 o pow. 0,0400 ha, obręb ewidencyjny Zalesie Królewskie, jednostka ewidencyjna Świekatowo.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ przedmiotowa działka ze względu na brak zapewnionego dostępu do drogi publicznej nie może stanowić odrębnej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego 2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9  w sali 206, I piętro.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny zgłosić zamiar udziału w przetargu w formie pisemnej wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielem działki przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu, w Starostwie Powiatowym w Świeciu w terminie do 19 stycznia 2024 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w miejscowości Zalesie Królewskie, gmina Świekatowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 308 o pow. 0,0400 ha, obręb ewidencyjny Zalesie Królewskie, jednostka ewidencyjna Świekatowo, sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe (B – 0,0300 ha) ora grunty rolne (RVIa-0,0100 ha), zapisana w księdze wieczystej nr BY1S/00046857/9, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość jest niezabudowana, zagospodarowana zielenią. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp do działki może być zapewniony poprzez działki znajdujące się w otoczeniu. Zbycie przedmiotowej działki nastąpi w przetargu ograniczonym do właścicieli działek sąsiednich.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki [ha]

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (brutto)

dz. nr 308, obręb Zalesie Królewskie, gm. Świekatowo

0,0400

BY1S/00046857/9

21.000,00 zł

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo przyjętym Uchwałą Nr XXX/143/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w terenie MU-teren mieszkalnictwa i usług.

  1. Cena nieruchomości i termin wnoszenia opłaty

Cena wywoławcza brutto wynosi 21.000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

Należna kwota za zakup nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2.100,00 zł – w formie przelewu w terminie do dnia 6 lutego 2024 r. na rachunek bankowy Starostwa powiatowego w Świeciu 15 1020 1811 0000 0502 0269 3844 (za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunek Starostwa) z oznaczeniem jakiego przetargu dotyczy w tym numer działki ewidencyjnej. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu oraz jego akceptacją bez zastrzeżeń.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom, które wniosły wadium jest ono zwracane na rachunek bankowy w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od dokonania tej czynności.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu udziela Magdalena Kaczmarek – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu Wydziale Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 205 tel. 52 56 83 138, e-mail: magdalena.k@csw.pl.

Starosta zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Świeckiego ul. Hallera 9, 86-100 Świecie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.csw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.csw.pl.

Załącznik  nr 2 do Zarządzenia Starosty Świeckiego Nr 1/24 z dnia 08.01.2024 r.

Regulamin przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Zalesie Królewskie, gmina Świekatowo

§ 1. Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości, zwany dalej Regulaminem, określa tryb przygotowania i przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zalesie Królewskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 308 o pow. 0,0400 ha, obręb ewidencyjny Zalesie Królewskie, jednostka ewidencyjna Świekatowo.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

§ 3. Przetarg ogłasza Starosta Świecki podając treść ogłoszenia o przetargu do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą przetargu.

§ 4. Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronie internetowej Powiatu Świeckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

§ 5. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zawarte w wykazie nieruchomości oraz miejsce, termin, warunki i formę przetargu oraz cenę wywoławczą zbycia.

§ 6. Osoby, które zamierzają uczestniczyć w przetargu ograniczonym obowiązane są w terminie do dnia 6 lutego 2024 r. zgłosić do Starostwa Powiatowego w Świeciu w formie pisemnej zamiar udziału w przetargu wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielem działki przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu

§ 7. Osoby, które zamierzają uczestniczyć w przetargu ograniczonym obowiązane są wniesienia wadium.

§ 8.  W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

§ 9. Wadium winno być wniesione najpóźniej do 6 lutego 2024 r. przelewem  na rachunek wskazany w ogłoszeniu o przetargu.

§ 10.Wysokość wadium stanowi 10 % ceny wywoławczej.

§ 11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu, potwierdzeniem przez uczestnika faktu zapoznania się z warunkami przetargu, niniejszym Regulaminem oraz ich akceptacją.

§ 12. W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy zbycia, wpłacone przez tę osobę wadium nie podlega zwrotowi, a nieruchomość będzie ponownie wystawiona na przetarg.

§ 13. Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powoływana przez Starostę Świeckiego spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Świeciu w składzie 4 osób.

§ 14. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwy organ oraz wywiesza się w siedzibie właściwego organu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

§ 15. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane personalne (wymagany dowód osobisty albo paszport) lub dane identyfikujące przedsiębiorcę czy osobę prawną oraz ewentualne pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu. Przed otwarciem przetargu należy również okazać dowody wpłaty wadium.

§ 16. Przewodniczący komisji przetargowej lub upoważniony przez niego członek komisji otwierając przetarg informuje uczestników o:

1) podstawowych cechach nieruchomości, tj. położeniu, oznaczeniu i powierzchni, opis nieruchomości;

2) przeznaczeniu nieruchomości;

3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

4) cenie wywoławczej;

5) wysokości minimalnego postąpienia;

6) terminie wniesienia zapłaty;

7) skutkach uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy zbycia.

§ 17. Minimalne postąpienie przy ustalaniu ceny zbycia  nie może być niższe niż 1% stawki wywoławczej.

§ 18. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

§ 19. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaoferowanych cen kończy licytację.

§ 20. Wszelkie rozstrzygnięcia należące do kompetencji Komisji przetargowej, w tym rozstrzygnięcie przetargu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący jest głos przewodniczącego Komisji przetargowej.

§21. Po zamknięciu licytacji przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Podpisanie protokołu przez przewodniczącego komisji, członków komisji oraz uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą stawkę kończy przetarg. Kotwica

§ 22. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet ustalonej w przetargu kwoty zbycia.

§ 23. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu.

§ 24. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w sposób określony w § 22.

§ 25. Protokół z zakończonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy zbycia tj. aktu notarialnego.

§ 26. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca jest zobowiązana do podpisania aktu notarialnego w terminie 30 dni roboczych po zakończeniu przetargu.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023, poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029

Informacja o wyniku przetargu – Zalesie Królewskie