Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy- nieruchomość zabudowana, położona w Sulnowie

1850

ZARZĄDZENIE NR 95/23

STAROSTY ŚWIECKIEGO

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej pozostającej w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sulnowo przeznaczonej do oddania w najem w  drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą

               Na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.[1]) oraz na podstawie zarządzenia nr 317/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, Starosta Świecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza  co następuje:

1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości pozostającej w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Sulnowie przy ulicy Chabrowej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/3 o pow. 0,1400 ha, sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe (B), objętej księgą wieczystą BY1S/00054758/4, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą.

2. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 95/23

Starosty Świeckiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Sulnowo stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana, położona w Sulnowie przy ulicy Chabrowej 9, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 5/3 o pow. 0,1400 ha, sklasyfikowana jako tereny mieszkaniowe (B), objęta księgą wieczystą BY1S/00054758/4.

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu:

Nieruchomość położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w sąsiedztwie gruntów rolnych i pojedynczej zabudowy siedliskowej, ok. 700 metrów od drogi o nawierzchni asfaltowej prowadzącej ze Świecia do Laskowic. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony i zagospodarowany zielenią.

Dojazd do działki przeznaczonej do najmu odbywa się drogą oznaczoną jako działka nr 5/4.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-inwentarskim o pow. użytkowej 115 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 10,0 m2.

Budynki wzniesione systemem gospodarczym w 1960 r. z materiałów niskiej jakości, stan budynku określano jako średni.

Lp. Położenie nieruchomości Rodzaj i czas zawarcia umowy Stawka czynszu

(netto) w stosunku miesięcznym

1 dz. nr 5/3,

obręb Sulnowo,

gm. Świecie

Umowa najmu na czas nieoznaczony               400,00 zł

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 333/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie nieruchomość znajduje się w strefie rolniczo-osadniczej (R-O), której głównymi funkcjami określono kontynuację obecnego charakteru obszaru i utrzymywanie funkcji rolniczej na bazie uzupełnienia istniejącej zabudowy.

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu

Czynsz najmu wynosi 400 zł w stosunku miesięcznym.

Najemca ponosi we własnym zakresie koszty: dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów komunalnych oraz innych należności wynikających z korzystania z nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości uiszczanego na rzecz Gminy Świecie.

  1. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu

Czynsz najmu płatny jest do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry na wskazany rachunek bankowy Wynajmującego.

  1. Aktualizacja opłat za najem:

Wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając jego dotychczasową wysokość w formie pisemnej przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z. 2023, poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906