Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego – nieruchomość niezabudowana, położona w Zalesiu Królewskim

1851

ZARZĄDZENIE NR 91/23

STAROSTY ŚWIECKIEGO

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zalesiu Królewskim, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

               Na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) oraz na podstawie zarządzenia nr 314/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Świecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza  co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zalesiu Królewskim przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 308 o pow. 0,0400 ha, sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe (B – 0,0300 ha) ora grunty rolne (RVIa – 0,0100 ha), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1S/00046857/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

§ 2. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykaz, o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Biuletynie informacji Publicznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 91/23 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2023 r.

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Zalesie Królewskie stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w Zalesiu Królewskim, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 308 o pow. 0,0400 ha, sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe (B – 0,0300 ha) ora grunty rolne (RVIa-0,0100 ha), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1S/00046857/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość jest niezabudowana, zagospodarowana zielenią. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp do działki może być zapewniony poprzez działki znajdujące się w otoczeniu. Zbycie przedmiotowej działki nastąpi w przetargu ograniczonym do właścicieli działek sąsiednich.

        Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki [ha]

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (brutto)
1.

dz. nr 308, obręb Zalesie Królewskie, gm. Świekatowo

 0,0400 BY1S/00046857/9

21.000,00 zł

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo przyjętym Uchwałą Nr XXX/143/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w terenie MU-teren mieszkalnictwa i usług.

  1. Pierwszeństwo w nabyciu

Osobom którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Termin do złożenia wniosku o nabycie w/w nieruchomości wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  1. Cena nieruchomości i termin wnoszenia opłaty

Cena wywoławcza brutto wynosi 21.000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

Należna kwota za zakup nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego.