Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – nieruchomość zabudowana garażem, położona w Świeciu

1056

ZARZĄDZENIE NR 90/23

STAROSTY ŚWIECKIEGO

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świeciu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

               Na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) oraz na podstawie zarządzenia nr 305/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Świecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządza  co następuje:

§ 1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej garażem o pow. 20,0 m położonej w Świeciu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 647/131 o pow. 0,0020 ha, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1S/00051387/1.

§ 2. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykaz, o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Biuletynie informacji Publicznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia nr 90/23 Starosty Świeckiego z dnia 16 listopada 2023 r.

 

Wykaz nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w miejscowości Świecie stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w miejscowości Świecie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 647/131 o pow. 0,0020 ha, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto, zapisana w księdze wieczystej nr BY1S/00051387/1.

  1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu o pow. 20,0 m. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 647/236. Znajduje się przy ul. Chmielniki w Świeciu.

Opis garażu:

Budynek parterowy, murowany w zabudowie szeregowej. Stan budynku średni. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, która aktualnie jest odłączona. Dach wymaga remontu. W garażu znajduje się kanał samochodowy.

       Lp. Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia działki [ha]

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza (brutto)

dz. nr 647/131

obręb Świecie,

gm. Świecie

      0,0020    BY1S/00051387/1

36.500,00 zł

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu przyjęty Uchwałą Nr 364/06 Rady Gminy Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. zgodnie z którym przedmiotowa działka nr 647/131 zlokalizowana jest w terenie Ł1 KG – teren komunikacji – garaży.

4. Pierwszeństwo w nabyciu

Osobom którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Termin do złożenia wniosku o nabycie w/w nieruchomości wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

5. Cena nieruchomości i termin wnoszenia opłaty

Cena wywoławcza brutto wynosi 36.500,00 zł. Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)

Należna kwota za zakup nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego.