Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 161 w Świeciu – II przetarg

2494

Starosta Świecki  ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 70,02 m2 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 685/5 o pow. 0,0420 ha, położonej w obrębie Świecie, gmina Świecie

Drugi przetarg odbędzie się dnia 12 września 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9  w sali 206, I piętro.

Pierwszy przetarg odbył się 20 czerwca 2023 r.

Wadium w wysokości 16.000,00 zł płatne do dn. 08.09.2023 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny o pow. 70,02 mpołożony przy ul. Wojska Polskiego 161 w miejscowości Świecie, gm. Świecie, na nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 685/5 o pow. 0,0420 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1S/00021071/4. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

2. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Budynek kamienicy, w którym znajduje się lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia zlokalizowany jest we wschodniej części Świecia. Budynek położony jest ok. 200 m od głównego rynku miasta. Bliskie sąsiedztwo dla przedmiotu wyceny stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej nr 1286c (ul. Wojska Polskiego) o nawierzchni asfaltowej, zlokalizowana w dobrze skomunikowanym terenie. Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży usytuowany jest na parterze kamienicy. Lokal o powierzchni użytkowej 70,02 m2,  składa się  z dwóch pokoi, kuchni oraz WC znajdującym się poza lokalem mieszkalnym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,57 m2. Stan techniczny lokalu oceniono na przeciętny, do kapitalnego remontu.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia lokalu [m2] Udział w gruncie Numer księgi wieczystej Cena wywoławcza (brutto)
1 Lokal nr 2 w budynku kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 161 w Świeciu 70,02 m2 7559/28355 BY1S/0002107/4* 160.000,00 zł

 

*Księga wieczysta nr BY1S/0002107/4 prowadzona jest dla nieruchomości zabudowanej. Po zawarciu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zostanie utworzona nowa księga wieczysta dla przedmiotowego lokalu.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 304/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014 r. w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu, działka nr 685/5, obręb Świecie, znajduje się w jednostce strukturalnej Ł10 MW-U – tereny o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

4. Cena nieruchomości i termin wnoszenia opłaty

Cena wywoławcza brutto wynosi 160.000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

Należna kwota za zakup nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień podpisania aktu notarialnego.

Załączniki