Sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 180/2 Dolna Grupa, gm. Dragacz – III przetarg

1387

Starosta Świecki  ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 180/2 o pow. 0,1200 ha, obręb Dolna Grupa, gmina Dragacz.

Pierwszy przetarg odbył się 16 lutego 2023 r.

Drugi przetarg odbył się 20 czerwca 2023 r.

Trzeci przetarg odbędzie się dnia 12 września 2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu, ul. Gen. J. Hallera 9  w sali 206, I piętro.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w miejscowości Dolna Grupa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 180/2 o pow. 0,1200 ha, obręb Dolna Grupa, gm. Dragacz, zapisana w księdze wieczystej nr BY1S/00054762/5, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

2. Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Działka nr 180/2 o pow. 0,1200 ha jest niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe (B). Uzbrojenie terenu: energia elektryczna (na działce), siec wodociągowa (w drodze gminnej). Do działki doprowadzone jest napowietrzne przyłącze energetyczne. Na działce posadowiony jest słup energetyczny. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi punktowa zabudowa mieszkaniowa, grunty wykorzystywane rolniczo, tereny leśne.

Nieruchomość położona jest w północnej, peryferyjnej części gminy Dragacz. Dojazd do nieruchomości z drogi krajowej nr 91 drogą gminną o nawierzchni gruntowej. Dostęp do drogi gminnej możliwy poprzez działkę ewidencyjną nr 154/1, obręb Dolna Grupa stanowiącą własność Gminy Dragacz.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia działki [ha] Numer księgi wieczystej Cena wywoławcza (brutto)
1 dz. nr 180/2 obręb Dolna Grupa gm. Dragacz 0,1200 BY1S/00054762/5 54.400,00 zł

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w obszarze objętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz (Uchwała nr XVI/101/08  Rady Gminy Dragacz z dnia 27.08.2008 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz), zgodnie z którym położona jest w obszarze opisanym jako: strefa funkcjonalno-przestrzenna: I – wielofunkcyjna, tereny zainwestowane.

4. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza brutto wynosi 54.400,00 zł. Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 556 ze zm.)

Należna kwota za zakup nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej na dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Starostwa Świeckiego.

  1. Wadium w wysokości 5.440,00 zł płatne do dn. 08.09.2023 r.

Załączniki