Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe w 2020 roku został unieważniony

11886

   UCHWWAŁA Nr 90/606/20

ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

 z dnia  10 listopada 2020 roku

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie ochrony i promocji zdrowia  przez organizacje pozarządowe w 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy  z dnia 05 czerwca o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 18a ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwała się co następuje:

1. Ze względu na niezłożenie ofert, unieważnia się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób nowotworowych” przyjętego uchwała  Nr 84/563/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 7 października 2020 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w BIP-ie, na stronie powiatu Świeckiego, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu.

3. Wykonacie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Świeckiego.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Organ administracji publicznej w myśl ar.t 18 a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.