Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II

13846

30.09.2019r. Powiat Świecki podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFRR na  „Przebudowę drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

Inwestycja będzie polegała na przebudowie części ul. Wojska Polskiego w Świeciu na odcinku od estakady w Przechowie do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul. Wodną, ul. Różaną oraz ul. Malinową.

Najważniejsze zadania jakie zaplanowano w związku z inwestycją – przebudowa trzech skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa wysp dzielących z azylem dla pieszych, przebudowa dwóch kładek dla pieszych nad rzeką Wdą, budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, wyznaczenie przejść dla pieszych, budowa nowego oświetlenia rond i ulic oraz oświetlenia drogowego.

Termin realizacji zadania – do 31.07.2021r.

Wartość projektu – 11 999 891,21 zł

Kwota dofinansowania – 5 019 150,30 zł

Podstawa otrzymania dofinansowania – UCHWAŁA NR 37/1698/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18