Zapraszamy do składania ofert – tablice informacyjne

13240
Logo Unia Europejska, bez podpisu
Herb Powiatu Świeckiego
Logo Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Świecki współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

Powiat Świecki z siedzibą przy:
Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie

zaprasza do złożenia oferty na:

„Produkcja i montaż tablic informacyjnych realizowanych w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje dodatkowe:

Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie jest zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego i nie udzielenia zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia  jest  wyprodukowanie i zamontowanie, we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach, dziewięciu tablic informacyjnych.
 • Projekt tablic stanowi załącznik nr 2 do zapytania, szczegółowy opis poniżej:

– konstrukcja nośna tablic – stalowa (nogi profile 100×50, duża rama 40×40, mała rama 30×30 – zgodnie z projektem), zabezpieczona antykorozyjnie;

– lico wykonane z płyty kompozytowej, krawędzie frezowane, zaginane i nitowane do konstrukcji nośnej – tzw. niewidoczny montaż;

– wydruk solventowy,  na folii samoprzylepnej, zabezpieczona laminatem UV z roli.

 • Tablice muszą zostać zamontowane poprzez wbetonowanie – długość nogi w gruncie 80-100cm
 • Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego projekt graficzny tablic zawierający treść, zdjęcia, logotypy w wersji do wydruku.
 • Producent tablic udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonane tablice informacyjne.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu, warunki wykluczenia, warunki zmiany umowy oraz termin wykonania zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności. Ocena spełnienia warunków wymienionych dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do ofert dokumentów.
  2. Zamawiający odrzuci oferty:
 • ofertę złożoną po terminie,
 • złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 • niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Do oceny zostaną dopuszczone oferty niepodlegające odrzuceniu.

 • Warunki wykluczenia:
  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta (Zamawiającego) nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
   • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
    • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
    • Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • Warunki zmiany umowy:
  Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
  zmiana organizacyjna stron np. zmiana reprezentacji, siedziby firmy etc.
  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy.
 • Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 8 sierpnia 2018 roku do 19 września 2018 roku.

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy celem złożenia oferty:
 • formularz cenowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

(Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)

 • pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. aktualny odpis z właściwego rejestru) – jeżeli dotyczy;

(Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)

 1. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin jej złożenia:
 • Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój nr 316 – Kancelaria Ogólna.
 • Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: „Oferta na produkcję i montaż tablic informacyjnych” i posiadającej oznaczenia: nazwę i adres wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było są odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
 • Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
 • W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę bez wymaganych dokumentów Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy bez możliwości uzupełnienia oferty.
 • Termin złożenia oferty: do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena brutto. Sposób wyliczenia: cena najtańszej oferty/cenę badanej oferty*100%

 1. Warunki płatności

14 dni na podstawie wystawionej faktury.

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86 – 100 Świecie;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe w Świeciu jest Pan Krzysztof Adrych, kontakt: kszysztof.a@csw.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Produkcja tablic informacyjnych z montażem realizowanych w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” numer OR.272.3.1.2018 prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.