Zapraszamy do składania ofert – aplikacja mobilna

12900
Logo Unia Europejska, bez podpisu
Herb Powiatu Świeckiego
Logo Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Świecki współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

Powiat Świecki z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie zaprasza do złożenia oferty na:

„Opracowanie aplikacji mobilnej realizowanej w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje dodatkowe:

Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie jest zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego i nie udzielenia zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie aplikacji mobilnej.
 • Ogólne założenia:
  1. Aplikacja zostanie stworzona dla dwóch największych systemów mobilnych tj. Android (5+) oraz iOS (10+).
  2. Wygląd aplikacji na obie platformy będzie w największym możliwym stopniu taki sam (różnice językowe obu platform).
  3. Funkcjonalność obu aplikacji będzie identyczna (jeżeli pozwoli na to system).
  4. Aplikacja, wykorzystując wbudowany aparat w urządzenie mobilne będzie rozpoznawać dedykowane kody QR (ang. Quick Response).
  5. Aplikacja po rozpoznaniu dedykowanego kodu będzie pobierać przypisane do tego kodu informacje oraz wyświetlać je w uporządkowany sposób.
 • Funkcjonalność z podziałem na widoki:
  1. Widok pierwszy będzie zawierać ekran powitalny wraz z logo (dostarczonymi przez Zamawiającego), przycisk kierujący do skanera kodów, przycisk pokazujący listę wszystkich atrakcji zawartych w aplikacji (czwarty widok), oraz przycisk prowadzący do widoku piątego „przyroda”. Aplikacja na podstawie ustawionego języka w telefonie wybierze preferowany język (polski lub angielski), zmiana języka aplikacja będzie możliwa w każdym momencie jej używania (poza widokiem aparatu – widok drugi).
  2. Widok drugi będzie widokiem przez tylny obiektyw aparatu z „celownikiem” na kod QR, po rozpoznaniu kodu, aplikacja automatycznie przejdzie do trzeciego widoku.
  3. Trzeci widok będzie prezentować informacje powiązane z kodem QR (lub powiązane z czwartym widokiem) na zasadach:
 • Wszystkie informacje będą pobierane z serwera (nie będą zapisane w aplikacji – działanie aplikacji tylko i wyłącznie z dostępem do internetu).
 • Informacje będą pobierane z serwera Powiatu – strony internetowej (konkretne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego).
 • Panel administracyjny strony Powiatu będzie zapewniać możliwość dodawania nowych treści do aplikacji. Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia specjalnego miejsca w panelu administracyjnym do tego celu, nie kolidującego z innymi funkcjami.
 • Zamawiający w Panelu Administracyjnym do każdego kodu QR będzie mógł dodać treść do wyświetlania (w dwóch językach polski oraz angielski), zdjęcia do wyświetlania, cztery nagrania w formacie pliku MP3 (dwa w języku polskim oraz dwa w języki angielskim), link do wirtualnego spaceru, a także edytować wszystkie poprzednie rzeczy.
 • W aplikacji wszystkie treści będą wyświetlone w sposób przejrzysty oraz estetyczny.
 • Widok ten będzie pozwalał również na bezpośrednie przekierowanie do kategorii na stronie Powiatu opisującego te konkretne obiekty.
 • Bezpośrednio z trzeciego widoku dzięki jednemu przyciskowi będzie można przejść do aplikacji Google Maps, w której będą wpisane koordynaty konkretnego miejsca, aplikacja również pobierze aktualną lokalizację użytkownika, dzięki czemu pokaże odległość od konkretnej atrakcji w km (pod warunkiem włączonej lokalizacji w telefonie).
  1. Czwarty widok to lista wszystkich atrakcji dostępnych w aplikacji, przy każdej atrakcji wyświetli się odległość w km od bieżącej lokalizacji, po wybraniu konkretnej atrakcji aplikacja przechodzi do trzeciego widoku i pokazuje szczegóły wybranej atrakcji. Widok ten pozwala również włączyć nawigację do danego punktu prosto z tego widoku wybierając jeden przycisk (pomijając widok trzeci).
  2. Piąty widok to lista parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, pomników przyrody oraz chronionych gatunków zwierząt i roślin. Przy każdym elemencie na liście będzie ikona symbolizująca kategorię. Wybór elementu z listy będzie przenosić do kolejnego widoku opisu danego elementu – widok szósty.
  3. Szósty widok to opis elementu, wybranego z listy. Widok ten ma zawierać opis z zdjęciami. Dodatkowo widok z kategorii „Parki krajobrazowe” ma mieć możliwość odsłuchu nagrania stworzonego przez lektora (dwa w języku polskim oraz dwa w języki angielskim). Widok ten ma być zbliżony do widoku trzeciego.
 • Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:
  1. Każdy z widoków będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (wybór kontrastu, wielkości liter, VoiceOver przy nawigowaniu po aplikacji).
  2. Do każdego kodu QR będzie możliwość przyporządkowania czterech nagrań lektorskich (do polskich nagrań nie dopuszcza się możliwości użycia syntezatorów mowy), głosu damskiego oraz męskiego. Każdy z głosów będzie zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej (dla wersji angielskiej dopuszcza użycia się lektora Google. Przycisk do odtwarzania będzie duży i czytelny dzięki czemu uruchomienie lektora nie powinno stanowić problemu dla osób np. niedowidzących.
  3. Inne ułatwienie po konsultacji z Zamawiającym.
 • Dodatkowe prace w ramach zamówienia:
  1. Przygotowanie mapki wybranych lokalizacji z naniesionymi znacznikami (Kodami QR) oraz krótkimi opisami, zdjęciami i ciekawostkami (mapa w formacie A3 – wydruk 1000 sztuk, na papierze kreda mat, składanych do formatu A5, gramatura papieru nie mniejsza niż 250 gram).
  2. Wykonanie 5 spacerów wirtualnych po wskazanych przez Zamawiającego obiektach turystycznych oraz upublicznienie ich w serwisie Google Maps.
  3. Korekta treści w języku angielskim dotycząca wybranych obiektów.
  4. Przygotowanie wszystkich widoków aplikacji.
  5. Pomoc z przygotowaniem treści oraz umieszczeniem ich na stronie powiatu.
  6. Kurs obsługi wszystkich funkcjonalności aplikacji oraz panelu administracyjnego (obszarów dodanych na rzecz aplikacji).
  7. Nagranie głosów przez lektorów.
 • Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego pełną treść informacji o obiektach, które zostaną opisane w aplikacji .
 • Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonaną aplikację wraz serwisem.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, warunki wykluczenia, warunki zmiany umowy oraz termin wykonania zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności. Ocena spełnienia warunków wymienionych dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do ofert dokumentów.
  2. Zamawiający odrzuci oferty:
 • ofertę złożoną po terminie,
 • złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 • niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
 • zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
  1. Do oceny zostaną dopuszczone oferty niepodlegające odrzuceniu.
 • Warunki wykluczenia:
  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta (Zamawiającego) nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
   • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
 • pełnomocnika,
  • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  • Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • Warunki zmiany umowy
  1. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
   1. zmiana organizacyjna stron np. zmiana reprezentacji, siedziby firmy etc.
   2. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy.
 • Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 8 sierpnia 2018 roku do 19 września 2018 roku.

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy celem złożenia oferty:
  1. formularz cenowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

(Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)

pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. aktualny odpis z właściwego rejestru) – jeżeli dotyczy;

(Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)

 1. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin jej złożenia:
 • Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, pokój nr 316 – Kancelaria Ogólna.
 • Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: „Oferta na produkcje tablic informacyjnych z montażem” i posiadającej oznaczenia: nazwę i adres wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było są odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
 • Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
 • W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę bez wymaganych dokumentów Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy bez możliwości uzupełnienia oferty.
 • Termin złożenia oferty: do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena brutto. Sposób wyliczenia: cena najtańszej oferty/cenę badanej oferty*100%

 1. Warunki płatności

14 dni od daty wystawienia faktury.

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86 – 100 Świecie;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe w Świeciu jest Pan Krzysztof Adrych, kontakt: kszysztof.a@csw.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Produkcja tablic informacyjnych z montażem realizowanych w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” numer OR.272.3.1.2018 prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.