Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

8130

Ogłoszenie
o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

do projektu przygotowywanego w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9; 86-100 Świecie ogłasza otwarty nabór na nabór na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadzie realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 ze zm.) do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą ul. Stefana Batorego 5, 02-591 w Warszawie w ramach konkursu nr: POWR.02.18.00-IP.01-00-002/18 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

§ 1

 1. Celem partnerstwa jest wspólne:
  1. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu;
  2. zarządzanie projektem;
  3. realizacja części lub całości zadań ujętych w projekcie;

w ramach projektu konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem projektu są działania wpisujące się w typy określone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ukierunkowane na wdrażanie administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. Podatki i opłaty lokalne przez:
  1. elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
  2. doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzenia satysfakcją, orzecznictwa;
  3. wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie zarządzania satysfakcji klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej.
 2. Zarządzanie nieruchomościami w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi, poprzez:
  1. wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
  2. doskonalenie kompetencji kadr samorządowych in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
  3. wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usługi ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców nieruchomości.

§ 2

Partner będzie zaangażowany w realizację całego projektu co oznacza, że będzie uczestniczył w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, zarządzaniu projektem jaki i będzie brał czynny udział w realizacji części zadań w projekcie.

Projekt jest skierowany dla jednostek samorządu terytorialnego (Gmin, Powiatu).

Projekt będzie realizowany przez Powiat Świecki – Lidera Projektu, oraz minimum 4 Partnerów z Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jednego Partnera spoza sektorów finansów publicznych.

§ 3

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 § 4

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera zostanie ogłoszona na stronie www.bip.csw.pl.

§ 5

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.csw.pl oraz www.bip.csw.pl

 § 6

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

§ 7

Szczegółowy zakres działań realizowanych przez Partnera zostanie ostatecznie ustalony na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

§ 8

Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie kryteriów merytorycznych.

Starosta Świecki

/-/ Franciszek Koszowski

Załączniki