Pozyskano środki na przebudowę drogi nr 1218C

12932
Logo Unia Europejska, bez podpisu
Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 31 grudnia 2015 roku Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień” na odcinku 1,6 km od miejscowości Wielki Lubień w stronę miejscowości Tryl. Wniosek został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po pozytywnej weryfikacji wniosek znalazł się na liście projektów do dofinansowania opublikowanej na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Kwota dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych – 509 036,00 zł. Realizacja zadania jest planowana na 2017 rok.

W dniu 25 maja 2016 roku została podpisana umowa na dofinasowanie projektu pomiędzy Powiatem Świeckim reprezentowanym przez Starostę Franciszka Koszowskiego i Wicestarostę Barbarę Studzińską i Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusza Kurzawę.

Operacja typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Poddziałanie “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel:  zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej oraz skrócenie czasu dojazdu do instytucji publicznych na odcinku od km 13+388 do km 14+988 Etap I, co przyczyni się do poprawy warunków rozwoju społecznego oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców miejscowości przyległych do drogi

Planowany/przewidywany wynik operacji: przebudowa 1,6 km drogi powiatowej

Realizacja inwestycji zakończyła się w maju 2017 r.