Oświata w Powiecie Świeckim

13344

Od 1999 r. Powiat Świecki jest organem prowadzącym dla następujących szkół:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  5. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu
  6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warlubiu
  7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Świeciu

Szkoły ponadgimnazjalne i specjalne w okresie od  2000 – 2018  bardzo zmieniły swój wygląd na skutek przeprowadzonych licznych remontów i modernizacji zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz, wyposażono pracownie szkolne w nowoczesny sprzęt, zmodernizowano boiska szkolne, wybudowano place zabaw dla najmłodszych dzieci, poprawiono infrastrukturę wokół szkół.

We wszystkich obiektach szkolnych wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono pokrycia dachowe i docieplono stropodachy, wymieniono wewnętrzna instalację elektryczną, przeprowadzono termomodernizacje, remonty węzłów sanitarnych, przebudowano klatki schodowe – przystosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne, utwardzono place przed budynkami szkoły, przebudowano kotłownie.

W 2011 roku wybudowano na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu obserwatorium astronomiczne Astro-Baza w ramach realizacji projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza”.  Program budowy sieci 14 nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych Astro – Baza zrealizował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego dzięki wsparciu funduszy unijnych (Brodnica, Radziejów, Dobrzyń, Golub Dobrzyń, Gostycyn, Inowrocław, Jabłonowo Pomorskie, Kruszwica, Rypin, Unisław, Zła Wieś, Żnin, Gniewkowo).  Budynki astro-baz wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem powstały dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposażenia obserwatorium to 299 tys. zł.

W 2012 roku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu, a w 2014 r. przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu  wybudowano plac zabaw w ramach realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Zbudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w sprzęt rekreacyjno-zabawowy.

W latach 2009-2015 zrealizowano 5 edycji projektu „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do uczniów szkół zawodowych: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Świeciu i w Nowem oraz do uczniów szkół specjalnych kształcących zawodowo. W ramach projektów zorganizowano dla uczniów zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, zakupiono nowoczesne materiały dydaktyczne dla uczniów zasadniczych  szkół zawodowych i techników dla młodzieży, wyposażono pracownie przedmiotów zawodowych:  pracownię gastronomiczną, logistyczną, odnawialnych źródeł energii,  ekonomiczno-handlowa, papiernicza oraz pracownie informatyczne,  zorganizowano staże zawodowe, a także doradztwo zawodowe.  Ogólnie w projektach udział wzięło 3 498 uczniów.