Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w tekście Programu jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) Podmiotach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) Programie – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
4) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Świecki;
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Świeckiego i jej Komisje;
6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Świeckiego;
7) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Świeciu;
8) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Świeckiego;
9) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Współpracy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świeciu;
10) Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
11) Generatorze – należy przez to rozumieć Elektroniczny Generator Wniosków, narzędzie umożliwiające składanie i ocenę ofert w wersji elektronicznej, dostępne pod adresem www.powiatswiecki.engo.org.pl;
12) Dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
13) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową oceniającą oferty w ramach otwartego konkursu ofert.

2. Partnerami współpracy z Podmiotami ze strony Powiatu są:
1) Rada – w zakresie wytyczenia polityki finansowej i społecznej – platformy współpracy;
2) Zarząd – w zakresie realizacji wyżej określonej polityki przez Radę, dysponowania środkami w ramach budżetu Powiatu, podejmowania decyzji o priorytetach działalności z organizacjami, wspierania organizacyjnego i merytorycznego Podmiotów, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom;
3) Wydział – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę, współpracy z Podmiotami, obsługi Generatora, opiniowania i oceniania ofert konkursowych, kontroli realizacji zadań publicznych, analizy sprawozdań z wykonania zadań publicznych.

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2. 1. Celem głównym Programu jest kształtowanie platformy współpracy pomiędzy Powiatem a Podmiotami, a ponadto określenie czytelnych zasad zlecania Podmiotom wybranych ustawowych zadań Powiatu. Określenie tych zasad przez Powiat i ich realizacja przez Starostwo spowoduje włączenie Podmiotów w system demokracji lokalnej. Program w zamiarze ma stworzyć optymalne warunki do budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i wspierania ich aktywności w zakresie rozwiązywania problemów społecznych wspólnoty samorządowej.

2. Realizacja celów szczegółowych przez Podmioty i Powiat prowadzona będzie z uwzględnieniem równego dostępu do informacji, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania, trybu wynikającego z odrębnych przepisów i form określonych w Ustawie, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając przy tym dobra wzajemnych działań.

3. Cele szczegółowe Programu zakładają ponadto:
1) podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych;
2) realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym;
3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych;
4) wspieranie rozwoju organizacji;
5) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych;
6) uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe;
7) wzmocnienie wpływu organizacji na proces tworzenia i realizacji polityk publicznych poprzez pracę Powiatowego Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej;
8) przygotowanie i realizację projektów partnerskich;
9) zwiększenie świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami;
10) wsparcie rozwoju wolontariatu w organizacjach pozarządowych;
11) włączenie organizacji w proces budowania wizerunku Powiatu Świeckiego jako odpowiedzialnego społecznie samorządu.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 3. Współpraca Powiatu z Podmiotami opiera się na następujących zasadach:
1) pomocniczości – należy przez to rozumieć, że Powiat wspiera działalność Podmiotów oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w Ustawie, a Podmioty Programu zapewniają wykonanie ww. zadań w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron – należy przez to rozumieć, że Powiat respektuje odrębność i niezależność Podmiotów, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów;
3) partnerstwie – należy przez to rozumieć, że strony podejmują współpracę przy identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tym procesie;
4) efektywności – należy przez to rozumieć, że Powiat przy zlecaniu zadań publicznych dokonuje wyboru najbardziej efektywnego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji. Powiat oczekuje od Podmiotów gospodarnego wydatkowania środków publicznych, rzetelnej realizacji powierzonych zadań oraz wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych;
5) uczciwej konkurencji – należy przez to rozumieć, że Powiat jest w stosunku do Podmiotów bezinteresowny i bezstronny. Zlecanie zadań publicznych odbywać się będzie na podstawie jawnych kryteriów wyboru i równego dostępu do informacji. W składanych przez Podmioty ofertach realizacji zadań publicznych Powiat oczekuje pełnej i rzetelnej informacji oraz uczciwego przedstawienia swoich zasobów, planowanych działań oraz kalkulacji kosztów ich realizacji;
6) jawności – należy przez to rozumieć, że Powiat udostępnia Podmiotom informacje o planach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca;
7) zrównoważonego rozwoju – przez co należy przez to rozumieć integrację i równoważne traktowanie aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych;
8) równości szans i niedyskryminacji – przez co należy rozumieć umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich działaniach na jednakowych zasadach.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy

§ 4. Współpraca Powiatu z Podmiotami dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 5. 1. Współpraca Powiatu z Podmiotami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Podstawową formą współpracy Powiatu z Podmiotami będzie zlecanie do realizacji zadań publicznych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie i przedmiotowym Programie.

3. Współpraca w formie finansowej może odbywać się w następujących formach:
a) powierzania realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na finansowanie jego realizacji;
b) wspierania realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
c) oddania w najem na preferencyjnych warunkach należących do Powiatu lokali użytkowych organizacjom pozarządowym na cel prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego;
d) dzierżawy na preferencyjnych warunkach należących do Powiatu nieruchomości na potrzeby realizacji zadań na rzecz mieszkańców.

4. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany w oparciu o przepisy Ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu samorządu Powiatu.

5. Podmiot może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego zgodnie z art. 12 Ustawy.

6. Na wniosek Podmiotu Powiat może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a Ustawy.

7. Szczegóły dotyczące procedur związanych z Konkursem określać będzie odrębna uchwała Zarządu.

8. Powierzanie wykonania zadań publicznych może nastąpić w innym trybie niż określony w ust. 2, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług od organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. Przy zakupie usług, o którym mowa, należy rozważyć zastosowanie klauzul społecznych lub innych istotnych kryteriów społecznych.

9. Powiat może zawierać umowy partnerskie z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych, z uwzględnieniem trybu wyboru partnera.

10. Współpraca oparta będzie o zasadę wzajemnego określenia potrzeb społecznych, sposobu ich zaspokajania oraz poprzez ustalenie z Podmiotami obszarów działań, w które mogą się włączyć jako realizatorzy zleconych przez Powiat zadań, w tym określenie form i metod zaspokajania istniejących potrzeb społecznych.

11. Elementem współpracy pozafinansowej będzie wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
1) publikowanie istotnych informacji na stronie internetowej Starostwa;
2) zasięganie opinii Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej na etapie tworzenia projektów aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych, PES, PS oraz innych spraw ważnych dla mieszkańców, w zależności od zasięgu i rangi danego aktu.
3) przekazywanie przez Podmioty informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2021 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o inne środki;
4) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Podmiotów w sposób określony w art. 5 ust. 5 Ustawy;
5) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 Ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia przez Powiat.

12. Inne formy współpracy z Podmiotami to:
1) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych tematycznie związanych z realizacją Programu;
2) pomoc w przygotowaniu szkoleń, konferencji i forum wymiany doświadczeń prowadzących do podniesienia sprawności funkcjonowania Podmiotów;
3) zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa katalogu z informacjami dotyczącymi Podmiotów, w tym o dostępnych programach pomocowych;
4) pomoc Podmiotom, w miarę posiadanych możliwości, w uzyskiwaniu lokali na działalność na preferencyjnych zasadach;
5) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
6) zapraszanie organizacji pozarządowych do udziału w pracach wspólnych zespołów, których zadaniem jest tworzenie lub opiniowanie rozwiązań służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;
7) zawieranie porozumień o pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych powiatu;
8) Powiat może inicjować, tworzyć i uczestniczyć w partnerstwach, w których biorą udział organizacje pozarządowe, w celu wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej;
9) Starosta może przyznać przedstawicielom organizacji pozarządowych nagrody za wybitne osiągnięcia;
10) Starosta może objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez organizacje pozarządowe, pod warunkiem, że nie są one zlecane przez Starostwo.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 6. 1. W 2021 roku obszar współpracy Powiatu i Podmiotów obejmować będzie priorytetowe zadania publiczne – zadania własne z następujących sfer:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:
a) wspieranie organizacji imprez i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym ogólnie dostępnych dla mieszkańców Powiatu,
b) promocja najlepszych sportowców,
c) promocja Powiatu poprzez wsparcie udziału zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
d) organizacja wydarzeń oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych połączonych z realizacją programów profilaktycznych i integracyjnych,
e) podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w organizowanych formach szkolenia sportowego,
f) propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez współorganizację wydarzeń sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
g) organizacja obozów sportowych;

2) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności:
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich/zimowych poprzez organizację różnych form wypoczynku realizowanego w ramach rekreacji lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączonego ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień oraz kompetencji społecznych dzieci i młodzieży;

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności:
a) realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, w szczególności z zakresu nauk przyrodniczych,
b) organizowanie zadań o tematyce ekologicznej,
c) zorganizowanie akcji promujących ochronę środowiska, w tym konkursów, wystaw, happeningów ekologicznych itd.;

4) turystyki i krajoznawstwa, w szczególności:
a) wspieranie organizacji wydarzeń o charakterze turystycznym na terenie Powiatu,
b) wspieranie zadań związanych z promocją walorów turystycznych Powiatu, w tym min. organizowanie rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę.

5) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności:
a) wspieranie działań skierowanych do osób dotkniętych chorobą nowotworową,
b) profilaktyka chorób psychicznych,
c) upowszechnianie, promowanie i wspieranie zdrowego stylu życia;

6) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością, w szczególności:
a) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością,
b) organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnością i wspierających ich aktywność,
c) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,
d) nieodpłatne udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego;

7) działalności wspomagającej rozwój społeczno – gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości , w szczególności:
a) wspomaganie rozwoju społeczno – gospodarczego, organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości,
b) inicjowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich m.in. w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki,
c) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Rozdział 7.
Okres realizacji programu

§ 7. 1. Program obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane na podstawie przedstawionego przez Zarząd projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu

§ 8. 1. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych:
a) w ramach otwartego konkursu ofert,
b) z pominięciem otwartego konkursu ofert;

2) konsultowanie z Podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

3) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele Podmiotów i samorządu;

4) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego Podmiotom przez pracowników Starostwa;

5) wspieranie działalności sektora pozarządowego poprzez promocję wybranych przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty.

2. Zlecanie Podmiotom realizacji zadań Powiatu o charakterze ponadgminnym, obejmuje w pierwszej kolejności zadania określone jako zagadnienia priorytetowe.

Rozdział 9.
Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 9. Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w budżecie Powiatu przeznacza się kwotę 223 000,00 zł.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu oraz kontrola realizacji zadań publicznych

§ 10. 1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.

2. Celem ewaluacji za rok 2021 będzie ocena wpływu Programu na kształtowanie platformy współpracy pomiędzy Powiatem a Podmiotami.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:
1) liczba ofert złożonych w Konkursach, w tym ilość Podmiotów;
2) liczba zawartych umów w Konkursach, w tym ilość Podmiotów;
3) liczba zawartych umów w trybie art. 12 Ustawy, w tym liczba Podmiotów;
4) liczba zawartych umów w trybie art. 19a Ustawy, w tym liczba Podmiotów;
5) wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych priorytetach;
6) wysokość pozostałych środków finansowych zaangażowanych przez Podmioty w realizację zadań dofinansowanych przez Powiat w ramach Konkursów;
7) liczba wniosków odrzuconych w poszczególnych kategoriach, ze względu na brak środków.

4. Zarząd sprawując kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych, dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

5. Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu kontroli określać będzie umowa zawarta na realizację zadania publicznego pomiędzy Powiatem a Podmiotem.

Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 11. 1. Program został opracowany przez Wydział i skonsultowany w sposób określony w art. 5 ust. 5 Ustawy.

2. W celu uzyskania uwag i opinii od Podmiotów, projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń Starostwa. Informacja o konsultacjach została również rozesłana drogą e-mail do organizacji pozarządowych, które przekazały swoje adresy e-mail do Wydziału oraz opublikowane w prasie lokalnej.

Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 12. 1. W związku z ogłoszonymi Konkursami na realizację zadań publicznych, wynikających z Programu, w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd powoła uchwałą Komisję.

2. Komisje zbierają się na spotkaniach inicjowanych przez Przewodniczącego Komisji.

3. Każdy z członków Komisji informowany jest o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie, listownie lub w inny sposób, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

5. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim bezwzględna większość składu osobowego Komisji, w tym Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący.

6. Komisja opiniuje oferty złożone przez Organizacje Pozarządowe.

7. W celu zapoznania się z treścią złożonych w Konkursach ofert, członkowie Komisji otrzymują dostęp (login i hasło) do Generatora.

8. Z przebiegu posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który przedkłada się Zarządowi Powiatu .

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Roczny program współpracy na 2021 rok zostanie uchwalony w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

2. Zarząd przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 31 maja 2022 roku.