OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023...

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania...

Do konkursu ofert  przystąpiła jedna organizacja: Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy. Zarząd Powiatu Świeckiego uchwałą nr 224/1487/23 z dnia 27 listopada 2023...