Patronat Starosty

Patronat Starosty Świeckiego może zostać udzielony w celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń i inicjatyw odbywającym się w Powiecie Świeckim, a w uzasadnionych sytuacjach poza  terenem powiatu.

Patronatem objęte mogą zostać najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu co najmniej powiatowym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu powiatu, bądź inne wydarzenia o wysokiej randze i dużym znaczeniu dla promocji powiatu.

Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

Wnioski o przyznanie Patronatu Starosty Świeckiego należy składać najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

W przypadku otrzymania Patronatu Starosty Świeckiego  organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zastosowania wytycznych w zakresie form promocji Powiatu Świeckiego w zakresie m.in. wykorzystania herbu/loga Powiatu Świeckiego na produktach służących promocji turystyki regionu, takich jak: druki, filmy i inne środki audiowizualne, strony internetowe, plansze, fotogramy, gadżety, ekspozycje targowe, itp. polach eksploatacji wskazanych we wniosku.

Po zakończeniu wydarzenia należy przedstawić dokumentacje fotograficzną prezentującą w jaki sposób herb/logo powiatu były promowane/wykorzystywane w trakcie trwania wydarzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 56 83 165.

Wydarzenia objęte Patronatem Starosty Świeckiego w 2017 roku:

Załączniki